ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60/ΕΚ


Εφαρμογή Αρθρου 4.7 για νέες τροποποιήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
Κείμενο Κατευθύνσεων

Έγγραφα και Πληροφορίες σχετικά με την Κοινή Στρατηγική για την Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Νερά
(CD-ROM όπως εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top