ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60/ΕΚ

Μελέτες Τεκμηρίωσης:
Οριστικός Προσδιορισμός των Ιδιαιτέρως Τροποποιημένων και Τεχνητών Υδάτινων Σωμάτων
Προσδιορισμός των εξαιρέσεων & καθορισμός των επιδιωκόμενων στόχων
Αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης των υδάτων
Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος
Επισκόπηση των Πιέσεων και Επιπτώσεων
Επισκόπηση των Σημαντικών Ζητημάτων Διαχείρισης των Υδάτων
Αναθεώρηση/επικαιροποίηση του άρθρου 5 της ΟΠΥ
Ουσίες προτεραιότητας

Back To Top