Έκθεση αρχείου Πληροφοριών Υδραυλικών και άλλων κατασκευών που επηρεάζουν τη ροή
Αρχείο πληροφοριών Υδραυλικών και άλλων κατασκευών που επηρεάζουν τη ροή
Έκθεση Ολοκλήρωσης
Έκθεση Ποεσέγγισης
LIDAR AND DIGITAL AERIAL PHOTOGRAPHY SURVEY REPORT
Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Καλόγερου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Χάρτες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Αποτελέσματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: AΡΧΕΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: AΡΧΕΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (INPUT AND OUTPUT FILES)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ

Έκθεση Υδρολογικού Μοντέλου Καλόγερου

Έκθεση περιγραφής εργασιών για τη δημιουργία των Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Έκθεση Εκτίμησης Πλημμυρικών ορίων Λίμνης Παραλιμνίου

* Οι εκθέσεις υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων για τις υπόλοιπες 18 Περιοχές ΔΣΚΠ μπορούν να διατεθούν στους ενδιαφερόμενους μετά από επικοινωνία με το ΤΑΥ.Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top