ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την Οδηγία 2007/60/ΕΚ και την Κυπριακή Νομοθεσία για τις πλημμύρες

Σύμφωνα με την περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Κυπριακή Νομοθεσία:
1.Κατά την κατάρτιση, επανεξέταση και ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, η αρμόδια αρχή λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις των επηρεαζόμενων τοπικών αρχών και διαβουλεύεται με κάθε κρατική υπηρεσία, οργανισμό δημόσιου δικαίου και με εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, των οποίων επηρεάζονται ή διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.
2.Κατά τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την αποτελεσματικότητα, την ανταλλαγή πληροφοριών και την επίτευξη κοινών συνεργειών και κοινού οφέλους, αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
H Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 2016-2021 (ΣΔΚΠ) άρχισε στις 30 Δεκεμβρίου 2015 και ολοκληρώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2016.

Το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι φορείς προσκλήθηκαν να υποβάλουν γραπτώς τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το προκαταρκτικό «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 2016-2021» κάνοντας χρήση του Έντυπου Διαβούλευσης πιο κάτω. Κλήθηκαν επίσης να συμπληρώσουν το σχετικό Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έντυπο Διαβούλευσης.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκστρατείας Διαβούλευσης για το 1ο ΣΔΚΠ στην Κύπρο.pdf

Back To Top