Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τομείς > Γεωργία - Αλιεία > Τμήμα Αναδασμού

ΤομείςΓεωργία - Αλιεία - Τμήμα Αναδασμού
Ιστοσελίδα Τμήματος Αναδασμού: http://www.moa.gov.cy/moa/lcd/lcd.nsf

Αποστολή του Τμήματος Αναδασμού είναι ο συντονισμός, η διαχείριση και η υλοποίηση μέτρων αναδασμού στην Κύπρο, σύμφωνα με την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης.

Ο αναδασμός ως βασικό σχέδιο υποδομής, συμβάλλει στην απάμβλυνση των διαφόρων προβλημάτων της αγροτικής ιδιοκτησίας, που πηγάζουν από το αναχρονιστικό σύστημα διακατοχής της γης και αποτελούν τροχοπέδη στην ορθολογιστική και αποδοτική ανάπτυξη της γεωργίας. Τα κυριότερα από τα προβλήματα που επιλύονται με την εφαρμογή του σχεδίου αναδασμού είναι ο πολυτεμαχισμός και ο μικροτεμαχισμός της γης, η έλλειψη αγροτικών δρόμων, η κατοχή της ιδιοκτησίας σε αδιαίρετη (συνιδιοκτησία), και σε δυαδική / πολλαπλή μορφή (άλλος να κατέχει τη γη κι άλλος τα δέντρα ή το νερό) και το ακανόνιστο σχήμα των τεμαχίων γης.

Το σχέδιο αναδασμού στην Κύπρο εφαρμόζεται με δημοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες συνάδουν και με το Κοινοτικό Κεκτημένο. Οι διαδικασίες αυτές, που καθορίζονται στην περί Αναδασμού Νομοθεσία, παρέχουν στους ιδιοκτήτες δικαιώματα όπως, ενεργό συμμετοχή σε όλα τα στάδια εφαρμογής του σχεδίου αναδασμού, επιθεώρηση όλων των εγγράφων και σχεδίων που δημοσιεύονται και υποβολή εκ μέρους των ιδιοκτητών ενστάσεων, ιεραρχικών προσφυγών ή προσφυγών στο Δικαστήριο.

Πρόσθετα το Τμήμα Αναδασμού ετοιμάζει, δημοσιεύει και υλοποιεί σχέδια εξωραισμού του τοπίου και προστασίας του περιβάλλοντος, σε περιοχές όπου εφαρμόζεται το σχέδιο αναδασμού.

Βασικός στόχος των σχεδίων αυτών είναι η προστασία και διαφύλαξη των πολιτιστικών και φυσικών μορφωμάτων της κάθε περιοχής αναδασμού, η επέκταση και ο εμπλουτισμός της χλωρίδας και γενικά η βελτίωση της αισθητικής αξίας της περιοχής αναδασμού.

Επίσης από το 2005, σύμφωνα με το Νόμο που προβλέπει για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Ορισμένων Σχεδίων και/ή Προγραμμάτων, το Τμήμα Αναδασμού προβαίνει σε Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, για κάθε νέο σχέδιο αναδασμού.

Ο αναδασμός ως σχέδιο πολύπτυχο και πολύμορφο, απαιτεί τη συνεργασία και εμπλοκή πολλών άλλων Κυβερνητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών, όπως τα Τμήματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Πολεοδομίας και Οικήσεως, Αναπτύξεως Υδάτων, Γεωργίας, Δασών, Γεωλογικής Επισκόπησης, Δημοσίων Έργων, Αρχαιοτήτων, την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, τις Επαρχιακές Διοικήσεις και άλλα.

Το Τμήμα Αναδασμού επιδιώκει, με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, να αξιοποιεί στο μέγιστο τις ικανότητες του προσωπικού και να παρέχει καλές συνθήκες εργασίας ανταποκρινόμενο, κατά το δυνατό, στις ανάγκες και προσδοκίες των υπαλλήλων του, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη.


ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΖΩΩΝ

ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Τηλέφωνα Παροχής Πληροφοριών στο Κοινό

ANALYSIS OF THE FUNCTION AND STRUCTURE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOUSES AND ENVIRONMENT (MANRE) OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Η Ευρώπη σου - Πληροφορίες για  Ευρωπαίους Πολίτες και Επιχειρήσεις

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Αν δεις Φωτιά

Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάντο Ηλεκτρονικά - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

e-procurement

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Περί Κύπρου