Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον
Η ερευνητική εργασία του Κλάδου ΦΠΠ (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων) αφορούσε διαχρονικά την άρδευση και λίπανση διαφόρων καλλιεργειών, τη γονιμότητα του εδάφους, τη χρήση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στα θερμοκήπια. Τα αποτελέσματα τυγχάνουν σήμερα ευρείας εφαρμογής από τους γεωργούς, όπως για παράδειγμα τα βελτιωμένα συστήματα και ωράρια άρδευσης και υδρολίπανσης, ενώ τα αποτελέσματα της περιορισμένης άρδευσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε περιόδους ανομβρίας. Επίσης, τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα έχουν γίνει αποδεκτά σαν μια επιπρόσθετη σταθερή πηγή νερού για σκοπούς άρδευσης, ενώ τα πειραματικά αποτελέσματα του κλάδου αποτέλεσαν βάση για το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.


Η αλλαγή του ονόματος είναι βασικό χαρακτηριστικό των νέων προσπαθειών του κλάδου για την επέκταση των μελετών του σε νέα θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας την αειφόρο χρήση του εδάφους και του νερού, την έξυπνη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς και περιβαλλοντικών θεμάτων που άπτονται της γεωργικής δραστηριότητας. Σημαντικό μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας διεξάγεται στα πλαίσια ανταγωνιστικών προγραμμάτων εσωτερικής και ξένης χρηματοδότησης, απόδειξη των προσπαθειών του προσωπικού του κλάδου να συμμετέχουν ως εταίροι ή συντονιστές στα έργα αυτά.

Η ερευνητική εργασία του κλάδου ΦΠΠ περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα:

 1. Γονιμότητα εδαφών, υδατικές και αρδευτικές ανάγκες και θρέψη φυτών
 2. Αποδοτική χρήση των πόρων και ανακυκλωμένο νερό στη γεωργία
 3. Γεωργία ακριβείας και εφαρμογή νέας τεχνολογίας στα θερμοκήπια
 4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανακύκλωση οργανικών υλικών
 5. Αυτοφυή και ενδημικά φυτά και προστασία της βιοποικιλότητας
 6. Περιβαλλοντικές μελέτες και προστασία της άγριας ζωής

Ο κλάδος ΦΠΠ, μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων του, συνεισφέρει στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος με τη μεταφορά γνώσης και μεθόδων σε άλλα τμήματα του Υπουργείου αλλά και την πληροφόρηση, υποστήριξη και εκπαίδευση παραγωγών, γεωπόνων, φοιτητών και άλλων ενδιαφερομένων. Το προσωπικό έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα, αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημοσίευση μεγάλου αριθμού επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, καθώς και σε μορφή έντυπου ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και ραδιοτηλεοπτικού υλικού. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται και στα πλαίσια του προγράμματος σεμιναρίων του ΙΓΕ, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των γεωργών μέσω του ΤΓ και πολλές φορές απευθείας στους παραγωγούς. Εκπαίδευση ξένων και ντόπιων επιστημόνων, φοιτητών και γεωργών σε θέματα σχετικά με τις ασχολίες του κλάδου γινόταν ανέκαθεν μέσω εκπαιδεύσεων διαφορετικής διάρκειας όπως το εκπαιδευτικό κέντρο υδροπονίας και το πρόγραμμα για το ανακυκλωμένο νερό. Επίσης ο κλάδος συμμετέχει ενεργά και στην εκπόνηση πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών φοιτητών από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Από την ιστοσελίδα του ΙΓΕ παρατίθενται μέσω διαφόρων συνδέσμων όπως δημοσιεύσεις, προγράμματα και διαδικτυακές εφαρμογές, αποτελέσματα από την ερευνητική δραστηριότητα του κλάδου.

Τρέχοντα προγράμματα εξωτερικής χρηματοδότησης στα οποία συμμετέχει ο κλάδος
 1. MED Greenhouses
 2. ORGANIKO LIFE+
 3. ADAPT2CHANGE LIFE+
 4. CrITERIA ERANETMED
 5. IoT4Potato /IoF2020
 6. CySloP/IoF2020
 7. BLACKGOLD (Integrated/0916/0019/ΙΠΕ)
 8. MAGNET (Infrastructures/1216/0032/ΙΠΕ)
 9. Recy-Film (Enterprises/0618/0131/ΙΠΕ)
 10. Erasmus+
 11. Nereus COST Action ES1403
 12. Biodiversity/Cyprus mouflon

Προσωπικό Κλάδου


Δαμιανός Νεοκλέους, Παναγιώτης Ντάλιας, Αναστάσης Χρίστου, Λουκία ΒασιλείουNo documents found


Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με