Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Αγροβιοτεχνολογία


Εργαστήριο Γεωργικής ΜικροβιολογίαςΤο εργαστήριο Γεωργικής Μικροβιολογίας (ΕΓΜ) έχει ως αποστολή τη μελέτη της σύστασης και της λειτουργίας της μικροβιακής κοινότητας. Στόχος μας είναι ο εντοπισμός των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μικροβιακών κοινοτήτων, των φυτών και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Στο εργαστήριο χρησιμοποιούνται συνδυασμός μεθόδων μοριακής μικροβιολογίας, αναλυτικής χημείας, αλληλούχιση με τεχνολογία επόμενης γενιάς (NGS) και βιοπληροφορικής έτσι ώστε να απαντήσουμε βασικά ερωτήματα που αφορούν την επιστήμη της μικροβιακής οικολογίας. Στο εργαστήριο μελετούμε τις μικροβιακές κοινότητες που συμμετέχουν στις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ενώ προσδιορίζονται οι απευθείας εκπομπές υποξειδίου του αζώτου. Το εργαστήριο συντονίζει σειρά από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εξωτερικής χρηματοδότησης και την Εθνική Υποδομή για τη δημιουργία της πρώτης Τράπεζας Εδαφικών Γενετικών Πόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ερευνητικό Ενδιαφέρον
 • Βελτίωση της γνώσης σε ότι αφορά τη συμμετοχή της εδαφικής μικροβιακής κοινότητας στη γονιμότητα του εδάφους και οι σχέσεις φυτού μυκορριζών και αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων μικροβιακής προέλευσης με κύριο σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας των συστημάτων παραγωγής
 • Επίδραση καλλιεργητικών πρακτικών στην κλιματική αλλαγή και ειδικότερα στην οικολογία των νιτροποιητικών και απονιτροποιητικών βακτηρίων.

Ερευνητική Δραστηριότητα
 • Πολυδιάστατη μελέτη της ρόκας για αυξημένες δυνατότητες χρήσης της από τον Κύπριο παραγωγό.
 • Γενετική βελτίωση για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές: Αναβάθμιση καλλιέργειας ντόπιου λουβιού.
 • Απορρύπανση αποβλήτων γεωργικών φαρμάκων.

Προγράμματα Εξωτερικής Χρηματοδότησηςα
 • Research Promotion Foundation, Republic of Cyprus “Environmental Microbiology and Biotechnology Centre”, New Strategic Infrastructures
 • European Union; Funding scheme: CSA Action- H2020-WIDESPREAD-04-2017-Teaming Phase1; AGRICYGEN “Establishment of an AGRIcultural GEnomics CeNtre in CYprus” 2017-2018
 • European Union; Funding scheme: ERANET-MED; “developping tools for SUstainable food PRoduction in mEditerranean area using MicrobEs” 2017 – 2020
 • European Union H2020; Funding scheme: FACCE-SURPLUS; “ModellIng solutions for improved and Resilient mAnagement strategies for Olive tree against future CLimatE change” 2016-2019
 • European Union; Funding scheme LIFE+; “LIFE+ORGANIKO: Revamping organic farming and its products in the context of climate change mitigation strategies” 2015-2019
 • European Union; Funding scheme: H2020; “Embedding crop diversity and networking for local high-quality food systems” DIVERSIFOOD 633571-2, 2015-2019Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με