Εnglish
Κυπριακή Δημοκρατία Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Πολλαπλή Συμμόρφωση

English

Η Πολλαπλή Συμμόρφωση αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής και αποσκοπεί στην αειφόρο Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι συγκεκριμένες και καθορίζονται στους Κανονισμούς 1306/2013 και 809/2014, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο γεωργός που λαμβάνει ενισχύσεις οφείλει να εφαρμόζει τις:

· Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης
· Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες

Οι Νομοθεσίες που διέπουν την Πολλαπλή Συμμόρφωση έχουν ως βασικούς Στόχους:
· Την επίτευξη της αειφορίας
· Τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου
· Την προστασία του περιβάλλοντος
· Την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων
· Την ασφάλεια, υγιεινή και ευημερία των γεωργών
· Την ασφάλεια, υγιεινή και ευημερία των ζώων
· Την υγεία του καταναλωτή

Πιο αναλυτικά η Πολλαπλή Συμμόρφωση αποτελείται από 13 Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ ) και 7 Πρότυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ) . Σε τελική Ανάλυση είναι ένα σύνολο κανονισμών που καθοδηγεί τους αιτητές στο τι πρέπει και στο τι δεν πρέπει να πράττουν ώστε να λαμβάνουν αγροτικές ενισχύσεις. Ο οδηγός που ακολουθεί αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων Κυβερνητικών Υπηρεσιών όπως πληροφορήσουν άμεσα όλους τους Κύπριους γεωργούς για τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης και τις υποχρεώσεις τους.

2. Ποιοι πρέπει να τηρούν τους Κανόνες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης

Τους κανόνες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης πρέπει να τηρούν:
- Οι δικαιούχοι των εκταρικών και κεφαλικών επιδοτήσεων
- Οι δικαιούχοι των Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που εγκρίθηκαν.
- Όσοι αιτητές εγκριθούν για τα Μέτρα του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
- Οι δικαιούχοι άλλων άμεσων πληρωμών είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν την Πολλαπλή Συμμόρφωση.
- Αμπελοκαλλιεργητές που εγκρίθηκαν ή που θα εγκριθούν στο Μέτρο Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων. (Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης Αμπελουργίας)

3. Έλεγχος και Ποινές

Η τήρηση των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης ελέγχεται και στις περιπτώσεις που παρατηρούνται παραβιάσεις θα επιβάλλονται μειώσεις (ποινές), το ύψος των οποίων θα είναι ανάλογο με το μέγεθος της παραβίασης, καθώς και από το βαθμό επανάληψης της. Συντονιστικός Φορέας ελέγχου είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Σώματα Ελέγχου είναι:

· Τμήμα Περιβάλλοντος
· Τμήμα Γεωργίας
· Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
· Ταμείο Θήρας

Τα Σώματα Ελέγχου σε συνεννόηση με τον ΚΟΑΠ ετοιμάζουν καταλόγους ελέγχου με βάση τους οποίους διενεργούν επιτόπιους ελέγχους για εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι για τήρηση της Πολλαπλής Συμμόρφωσης εκ μέρους του ΚΟΑΠ διεξάγονται από την Μονάδα Επιτόπιων Ελέγχων (Κλασσικοί Επιτόπιοι και Τηλεπισκόπηση). Ανάλογα με τις συμφωνίες, ολόκληρες οδηγίες ή μέρος τους ελέγχονται από τα Σώματα Ελέγχου.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 14 ημέρες. Στην περίπτωση που στην εκμετάλλευση εκτρέφονται ζώα, η προειδοποίηση δεν μπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται παρουσία του κατόχου της εκμετάλλευσης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει στους ελεγκτές όλα τα απαιτούμενα μητρώα, αρχεία να συγκεντρώσει το σύνολο των ζώων του προκειμένου να ελεγχθούν, να διευκολύνει τη μετάβαση των ελεγκτών σε κάθε αγροτεμάχιο, που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή του και να απαντήσει σε κάθε ερώτηση.

Ο γεωργός πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τυχόν διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου. Κατά τον επιτόπιο Έλεγχο ελέγχεται το 100% των τεμαχίων και των ζώων του αιτητή με εξαίρεση τεμάχια που δεν υπάρχει νόημα να ελεγχτούν για συγκεκριμένη οδηγία.