Εnglish
Κυπριακή Δημοκρατία Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Ορθές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες

English

Πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση

Η γεωργική γη και το περιβάλλον αποτελούν φυσικό πλούτο για την ανθρωπότητα, ο οποίος πρέπει να παραδοθεί αναλλοίωτος στις επόμενες γενεές. Προκειμένου η γεωργική γη και το φυσικό περιβάλλον στο σύνολο του να προστατευθούν καθιερώθηκαν τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που αναλύονται πιο κάτω, τα οποία πρέπει να τηρούνται κατά την άσκηση τις γεωργικής δραστηριότητας. Τον έλεγχο για την τήρηση των προτύπων τον έχει ο ΚΟΑΠ.

Πρότυπα – Κατευθυντήριες γραμμές.

ΤΟΜΕΑΣ : Περιβάλλον κλιματική αλλαγή και καλή γεωργική κατάσταση των εκτάσεων

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
Α/Α
ΚΓΠΚ
ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Ύδατα
1
Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων· Απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε αποστάσεις από υδάτινα σώματα σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
· Οι ζώνες ανάσχεσης πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τα πρότυπα που σχετίζονται με τους όρους για την εφαρμογή λιπασμάτων σε εκτάσεις κοντά σε υδατορεύματα όπως παρουσιάζεται στο σημείο Α4 του Παραρτήματος II της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. Απαγορεύεται η χρήση λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από ρυάκια στα οποία υπάρχει ροή νερού, 50 μέτρων από λίμνες, 50 μέτρων από ποταμούς στους οποίους υπάρχει ροή νερού και 300 μέτρων από πηγές ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια.
2
Τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση υδάτων για άρδευση, εφόσον προβλέπεται.· Για όλα τα αρδευόμενα τεμάχια, ο γεωργός υποχρεούται να υποβάλει τα αντίγραφα της/των απαραίτητης/ων άδειας/ών υδροληψίας για όλες τις πηγές νερού (φράγματα, γεωτρήσεις, εκτροπές από ποταμούς, φυσικές πηγές και δίκτυα ανακυκλωμένου νερού)
3
Προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση: απαγόρευση της απευθείας απόρριψης στα υπόγεια ύδατα και μέτρα για την πρόληψη της έμμεσης ρύπανσης των υπογείων υδάτων μέσω της απόρριψης επικίνδυνων ουσιών στο έδαφος και της διήθησής τους μέσω του εδάφους, όπως παρατίθενται στο παράρτημα της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ στην έκδοσή της που βρίσκεται σε ισχύ κατά την τελευταία ημέρα ισχύος της, όσον αφορά τη γεωργική δραστηριότητα· Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση απόρριψη στα υπόγεια ύδατα επικίνδυνων ουσιών ή και της διήθησής τους μέσω του εδάφους αλλά και πρόληψη της απόρριψής τους.

· Ο γεωργός θα πρέπει να τηρεί τις οδηγίες της ετικέτας του κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με την προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα
4
Ελάχιστη εδαφοκάλυψη· Πρέπει να υπάρχει φυσική / φυτική βλάστηση για κάλυψη σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 10% κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων.
5
Ελάχιστη διαχείριση γαιών που λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας με σκοπό τον περιορισμό της διάβρωσης.· Σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 10%, η άροση θα πρέπει να γίνεται κατά τις ισοϋψείς.
· Πρέπει να αποφεύγεται η καλλιέργεια του εδάφους σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ιδιαίτερα στα αργιλώδη και γενικότερα βαριάς σύστασης εδάφη.
· Οι αναβαθμίδες και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεμαχίων θα πρέπει να διατηρούνται σε κατάσταση που να αποτρέπεται η διάβρωση.
6
Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του εδάφους μέσω κατάλληλων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας.· Η καλλιέργεια του εδάφους θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του και όταν απαιτείται.
· Να αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων σβώλων και το ψιλοχωμάτισμα του εδάφους.
· Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, οι παραγωγοί πρέπει να ακολουθούν μια ή περισσότερες από τις παρά κάτω πρακτικές αναφορικά με τα φυτικά υπολείμματα:
α) αξιοποίηση τους για σκοπούς βόσκησης.
β) για τις ετήσιες φυτείες κοπή για κάλυψη ή ενσωμάτωση στο έδαφος των φυτικών υπολειμμάτων.
· Απαγορεύεται το κάψιμο της ποκαλάμης, ενώ επιτρέπεται το κάψιμο δένδρων ή κλαδευμάτων, κατά την περίοδο του κλαδεύματος, μόνο στις περιπτώσεις προσβολών από μολυσματικές ασθένειες. Επιτρέπεται η ελεγχόμενη καύση της ποκαλάμης από ή με άδεια του Τμήματος Δασών ή των Επαρχιακών Διοικήσεων, σε καθορισμένες περιοχές υψηλού κινδύνου που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις και σε ζώνες περιορισμένου πλάτους, με σκοπό την μείωση του κινδύνου έκρηξης και επέκτασης των δασικών πυρκαγιών.
Τοπίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης
7
Διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, τάφρων, δενδροστοιχιών, ομαδικών ή μεμονωμένων, παρυφών αγρών και αναβαθμίδων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών, και, προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών.· Επιβάλλεται η διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου, δένδρων, θάμνων, φρακτών, αναβαθμίδων σε καλή κατάσταση.
· Τα αγροτεμάχια να είναι απαλλαγμένα από υλικά ξένα προς αυτά.
· Απαγορεύεται η κοπή φυτικών φρακτών και δένδρων, κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών, από αρχές Μαρτίου μέχρι τέλος Ιουνίου.