Εnglish
Κυπριακή Δημοκρατία Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Ισχύοντες Κανονισμοί

English
Ποιους Κανονισμούς πρέπει να εφαρμόζει ο κάθε αιτητής

Ο ακόλουθος Πίνακας καθορίζει τους κανονισμούς της Πολλαπλής Συμμόρφωσης που πρέπει να εφαρμόζονται από:

Όλους τους Αιτητές
ΚΑΔ 1
Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης
ΚΑΔ 2
Διατήρηση των άγριων πτηνών
ΚΑΔ 3
Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας - Δίκτυο Φύση 2000 (Natura 2000)
ΚΓΠΚ 4
Ελάχιστη εδαφοκάλυψη
ΚΓΠΚ 5
Ελάχιστη διαχείριση γαιών που λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας με σκοπό τον περιορισμό της διάβρωσης
ΚΓΠΚ 6
Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του εδάφους μέσω κατάλληλων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας
ΚΓΠΚ 7
Διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, τάφρων, δενδροστοιχιών, ομαδικών ή μεμονωμένων, παρυφών αγρών και αναβαθμίδων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών και προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών
Αιτητές που κάνουν χρήση χημικών λιπασμάτων και κοπριάς
ΚΓΠΚ 1
Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορεμάτων
Αιτητές που κάνουν χρήση υδάτων για άρδευση
ΚΓΠΚ 2
Τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση υδάτων για άρδευση εφόσον προβλέπεται
Αιτητές που χειρίζονται, αποθηκεύουν ή διαθέτουν καθορισμένες ουσίες
ΚΓΠΚ 3
Προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση
Αιτητές που παράγουν γεωργικά προϊόντα ή παρασκευάζουν ζωοτροφές
ΚΑΔ 4
Ασφάλεια των Τροφίμων και των Ζωοτροφών
Αιτητές που εκτρέφουν ζώα
ΚΑΔ 5
Απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους
ΚΑΔ 6
Αναγνώριση και καταγραφή των χοίρων
ΚΑΔ 7
Αναγνώριση και καταγραφή των βοοειδών
ΚΑΔ 8
Αναγνώριση και καταγραφή των αιγοπροβάτων
ΚΑΔ 9
Κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών
ΚΑΔ 11
Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των μόσχων
ΚΑΔ 12
Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων
ΚΑΔ 13
Προστασία των ζώων στα εκτροφεία
Αιτητές που κάνουν χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ΚΑΔ 10
Περιορισμοί στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων


Για περισσότερες πληροφορίες πατείστε στις ακόλουθες κατηγορίες:


Για όλους τους Αιτητές
Αιτητές που κάνουν χρήση χημικών λιπασμάτων και κοπριάς
Αιτητές που κάνουν χρήση υδάτων για άρδευση
Αιτητές που χειρίζονται, αποθηκεύουν ή διαθέτουν καθορισμένες ουσίες
Αιτητές που παράγουν γεωργικά προϊόντα ή παρασκευάζουν ζωοτροφές
Αιτητές που εκτρέφουν ζώα
Αιτητές που κάνουν χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων