Εnglish
Κυπριακή Δημοκρατία Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης

English

Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ)

Οι Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης είναι 13 Κανονισμοί και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μαζί με τα 7 Πρότυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται από τους γεωργούς κατά την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας ώστε να μπορούν να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις.

Οι 13 ΚΑΔ κατατάσσονται σε 3 τομείς και αφορούν :

1. Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και καλή γεωργική κατάσταση των εκτάσεων
2. Δημόσια υγεία και υγεία των ζώων και των φυτών
3. Καλή μεταχείριση των ζώων

ΚΑΔ– Κατευθυντήριες γραμμές.


1. Περιβάλλον κλιματική αλλαγή και καλή γεωργική κατάσταση των εκτάσεων


ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
Α/Α
ΚΑΔ
ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Ύδατα
1
Προστασία των υδάτων από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Την εφαρμογή της Οδηγίας έχει το Τμήμα Γεωργίας.
Βιοποικιλότητα
2
Διατήρηση όλων των πτηνών και των βιοτόπων τους. Την εφαρμογή της Οδηγίας έχει η Υπηρεσία Θήρας.
3
Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Την εφαρμογή της Οδηγίας έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος.

2. Δημόσια υγεία και υγεία των ζώων και των φυτών
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
Α/Α
ΚΑΔ
ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Ασφάλεια τροφίμων
4
Γενικές αρχές και απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Την εφαρμογή της Οδηγίας έχει το Τμήμα Γεωργίας και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
5
Απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
Α/Α
ΚΑΔ
ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Ταυτοποίηση και καταγραφή των ζώων
6
Αναγνώριση και καταγραφή των χοίρων
7
Θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας
8
Αναγνώριση και καταγραφή των αιγοπροβάτων
Ασθένειες των ζώων
9
Κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών
Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
10
Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά

3. Καλή μεταχείριση των ζώων

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
Α/Α
ΚΑΔ
ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Καλή μεταχείριση των ζώων
11
Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των μόσχων
12
Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων
13
Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία