Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Καταβολή Άμεσων Κρατικών Ενισχύσεων στους Χοιροτρόφους
και Πτηνοτρόφους για την περίοδο 1.5.2004 - 30.4.2005
- 30/06/2005


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι από 1 Ιουλίου 2005 μέχρι και 8 Ιουλίου 2005 θα δέχεται Αιτήσεις από Χοιροτρόφους και Πτηνοτρόφους για καταβολή Κρατικής Ενίσχυσης για την περίοδο 1.5.2004 - 30.4.2005 στη βάση της συμμόρφωσης τους με τα ΠΡΟΤΥΠΑ Ευημερίας των Χοίρων/Πτηνών.

Αιτήσεις (Τ.Γ. 494 για τους Χοιροτρόφους και Τ.Γ. 495 για τους Πτηνοτρόφους) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από τα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και αφού τις συμπληρώσουν δεόντως να τις υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τις 8 Ιουλίου 2005, στο ίδιο Επαρχιακό Γραφείο. Εκπρόθεσμες, μέχρι 10 μέρες αιτήσεις, θα τυγχάνουν μειωμένης κατά 20% επιδότησης, ενώ εκπρόθεσμες πέραν των 10 ημερών θα απορρίπτονται.

Με βάση τη Συνθήκη Ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. και με σκοπό την αντιστάθμιση της επιδότησης των κτηνοτρόφων λόγω της άρσης της επιδότησης των κτηνοτροφικών σιτηρών, η Κυπριακή Δημοκρατία εξασφάλισε το δικαίωμα καταβολής στους κτηνοτρόφους κρατικής στήριξης για 5 χρόνια με σταδιακή μείωση της κατ’ έτος μέχρι πλήρους κατάργησης της το 2009.

Με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 59.654 ημερ. 17.3.2004, θα καταβληθεί στους Χοιροτρόφους και Πτηνοτρόφους κρατική στήριξη στη βάση της συμμόρφωσης των εκτροφών τους με τα Πρότυπα Ευημερίας των ζώων/πτηνών.

Για τους χοιροτρόφους, η στήριξη για τη έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 έχει καθοριστεί, αντίστοιχα, σε £40, 30, 20, 10, 5 ανά χοιρομητέρα, νοουμένου ότι ο χοιροτρόφος συμμορφώνεται με τα πρότυπα ευημερίας των χοίρων πάχυνσης.

Για τους πτηνοτρόφους, η στήριξη για τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 έχει καθοριστεί, αντίστοιχα, σε £500, 400, 300, 200 και 100 ανά 1000 όρνιθες αυγοπαραγωγής ή αναπαραγωγής και σε £100, 80, 60, 40, 15 ανά 1000 κοτόπουλα, πάπιες, γαλοπούλες, νοουμένου ότι ο πτηνοτρόφος συμμορφώνεται με τα πρότυπα ευημερίας των πτηνών.

Διευκρινίζεται ότι οι σχετικοί έλεγχοι/βεβαιώσεις συμμόρφωσης με τα πρότυπα Ευημερίας θα γίνουν από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και η τελική πληρωμή από τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
27 Ιουνίου, 2005
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς