Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  - 09/03/2018 02:51:24 μμ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφαση της ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2018, ενέκρινε την 2η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που υποβλήθηκε απο τη Διαχειριστική Αρχή στις 30 Ιανουαρίου 2018. 
Η τροποποίηση αφορούσε κυρίως: (α) την συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για το Μ4.1 (β) την μεταφορά πιστώσεων ύψους 2 εκατομμυριών ευρώ απο το Μ20 στο Μ4.1 και (γ) την προσθήκη νέας δράσης αγροπεριβαλλοντικής δράσης 10.1.11Γ "Διαχείριση Βοσκοτόπων"
Για την 3η έκδοση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο

http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/All/F919395BFA8D5DC8C225802F00425821?OpenDocument
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς