Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Δηλώσεις ζημιάς για πυρκαγιά - 28/06/2013


Το Τμήμα Γεωργίας σας πληροφορεί ότι θα γίνονται δεκτές δηλώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις 19/06/2013 από πυρκαγιά στις κοινότητες Αγ. Θεόδωρος, Σκαρίνου, Χοιροκοιτία και Τόχνη από τις 27/06/2013 μέχρι 17/07/2013.

Έντυπα δηλώσεων ζημιάς θα βρίσκονται στα γραφεία των οικείων Κοινοτικών Συμβουλίων και στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας.

Οι κάτοχοι ή διαχειριστές των πληγεισών γεωργικών εκμεταλλεύσεων δικαιούνται να υποβάλουν στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας μια Δήλωση Ζημιάς κατά κοινότητα για τα ζημιωθέντα περιουσιακά στοιχεία σε αγροτεμάχια της γεωργικής εκμετάλλευσης στην κάθε κοινότητα μαζί με τα αναγκαία έγγραφα (Αποδεικτικό κατοχής της εκμετάλλευσης, Αντίγραφο της Αίτησης στο Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης, Άδεια Οικοδομής, Πολεοδομική Άδεια).

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και βοήθεια χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας στα τηλέφωνα 24802213, 24802222, 24802201, 24802223.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς