Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Δεύτερες Προκηρύξεις Μέτρων Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Ιούνιος 2005 - 10/08/2005


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος υπό την ιδιότητα του ως Διαχειριστική Αρχή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει πρόσφατα ολοκληρώσει την εξέταση των θεμάτων που έχουν προκύψει από την υπερβολική ζήτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 και έχει καθορίσει τα ακόλουθα:

α) Όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά την πρώτη προκήρυξη θα ικανοποιηθούν εφόσον πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια των επιμέρους μέτρων που περιέχονται στο έγγραφο Αγροτικής Ανάπτυξης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

β) Θα υπάρξει και δεύτερη προκήρυξη των μέτρων του ΣΑΑ στα μέσα του τρέχοντος χρόνου κατά την οποία μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι δεν είχαν προλάβει να πράξουν τούτο κατά την πρώτη προκήρυξη καθώς και όσοι αιτητές έχουν ήδη ειδοποιηθεί ή θα ειδοποιηθούν πριν από το τέλος της περιόδου υποβολής αιτήσεων ότι η προηγούμενη αίτηση τους έχει απορριφθεί.

γ) Για τα μέτρα 1.1 - "Παροχή ενισχύσεων για επενδύσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διαχείριση των αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις" και 1.2 - "Ενθάρρυνση της βελτίωσης και ανάπτυξης της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων" έχουν οριστεί χρηματοδοτικές οροφές 8 εκατ. και 3 εκατ. λίρες, αντίστοιχα, οι οποίες και θα τηρηθούν απόλυτα. Σε περίπτωση που η ζήτηση για συμμετοχή στα πιο πάνω μέτρα υπερβεί το ποσό της οροφής, θα υπάρξει προτεραιοποίηση με βάση σύστημα μοριοδότησης που έχει ήδη καθοριστεί από τη Διαχειριστική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη το γράμμα και το πνεύμα του Προγραμματικού Εγγράφου Αγροτικής Ανάπτυξης.

δ) Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα αρχίσει την 15η Ιουλίου 2005 και θα γίνεται σταδιακά. Κατ’ αρχήν έχουν καθοριστεί, σε συνεννόηση με τον ΚΟΑΠ, οι ακόλουθες τρεις περίοδοι:

Περίοδος 15 Ιουλίου - 17 Οκτωβρίου 2005

Μέτρο 1.1 Παροχή ενισχύσεων για επενδύσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διαχείριση των αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Μέτρο 1.2 Ενθάρρυνση της βελτίωσης και ανάπτυξης της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
Μέτρο 1.6 Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών
Μέτρο 1.7 Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών
Μέτρο 2.7 Ενθάρρυνση της συμμετοχής αγροτών σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας


Περίοδος 1 Αυγούστου - 31 Οκτωβρίου 2005

Καθεστώς 2.2.2 Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων
Καθεστώς 2.3.2 Διάσωση και συντήρηση σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων και παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιμων αμπελιών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Μέτρο 2.8 Ενθάρρυνση και ενίσχυση χειροτεχνικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας από κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Μέτρο 2.9 Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς και επιλεγμένων τοποθεσιών ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς

Περίοδος 1 Σεπτεμβρίου - 30 Νοεμβρίου 2005

Μέτρο 2.1.β Ικανοποίηση των προτύπων για την ευημερία των ζώων στους τομείς της χοιροτροφίας και της πτηνοτροφίας
Μέτρο 2.1.γ Ικανοποίηση των προτύπων υγιεινής στον τομέα του αγελαδινού γάλακτος
Μέτρο 2.1.δ Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας ειδικά για ικανοποίηση των προτύπων υγιεινής του γάλακτος


Περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και άλλα συναφή θέματα θα ανακοινωθούν από τον ΚΟΑΠ και από τις διάφορες Υπηρεσίες και Τμήματα που έχουν αναλάβει την εφαρμογή των μέτρων ενεργώντας ως ανάδοχοι του ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Διαχειριστική Αρχή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και στις ανάδοχες Υπηρεσίες ανάλογα με το Μέτρο.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ17 Ιουνίου 2005
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς