Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για διεξαγωγή ελέγχων για τη χρήση φυτοφαρμάκων - 20/12/2013 03:17:07 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας ενημερώνει τους γεωργούς ότι κατά το 2014 θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους για διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα φυτοφάρμακα. Η ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της δικής σας υγείας και της υγείας των συνανθρώπων μας (εργαζομένων, καταναλωτών), του περιβάλλοντος καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που παράγετε.

Γι’ αυτό, το Τμήμα Γεωργίας θεωρεί απαραίτητη την πλήρη συνεργασία σας με τους Επιθεωρητές που θα προβαίνουν στους σχετικούς ελέγχους.

Για την καλύτερη προετοιμασία σας ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας και να αποφευχθεί η επιβολή οποιουδήποτε διοικητικού προστίμου, αναφέρονται πιο κάτω, ενδεικτικά, τα σημεία στα οποία θα εστιαστούν οι έλεγχοι:

1. Τήρηση αρχείου εφαρμογής φυτοφαρμάκων

Οι γεωργοί είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αρχείο εφαρμογής φυτοφαρμάκων, που να αφορά τουλάχιστον τις 3 τελευταίες χρονιές και στο οποίο να καταγράφονται τουλάχιστον:

- το εμπορικό όνομα του φυτοφαρμάκου
- η καλλιέργεια στην οποία έγινε η εφαρμογή
- η δόση της εφαρμογής
- ο χρόνος στον οποίο έγινε η εφαρμογή
- η περιοχή (έκταση) στην οποία έγινε η εφαρμογή

2. Η τήρηση των οδηγιών της ετικέτας ιδιαίτερα σε σχέση με τα ακόλουθα:
α) αν το φυτοφάρμακο χρησιμοποιήθηκε σε εγκεκριμένη καλλιέργεια
β) αν το φυτοφάρμακο χρησιμοποιήθηκε σε σωστή δόση
γ) αν τηρήθηκε ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος ή καλλιεργητική περίοδο
δ) αν τηρήθηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ των εφαρμογών
ε) αν τηρήθηκε ο χρόνος ασφάλειας από την τελευταία εφαρμογή μέχρι τη συγκομιδή


3. Η κατοχή, αποθήκευση ή χρήση μη αδειοδοτημένων φυτοφαρμάκων

4. Η εφαρμογή των Γενικών Αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Οι επιθεωρητές θα ελέγχουν εάν οι γεωργοί χρησιμοποιούν τα φυτοφάρμακα:

α) ως τελευταία λύση και αφού αξιοποίησαν όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές πρακτικές, τακτικές και μέθοδους προστασίας των φυτών

β) για να περιορισθεί ο πληθυσμός του επιζήμιου οργανισμού κάτω από τα όρια της οικονομικής ζημιάς.

Για τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι γεωργοί για την εφαρμογή των Γενικών Αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας, σχετική είναι η Ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2013.

Επισημαίνεται ότι δυνατόν οι Επιθεωρητές να πραγματοποιούν δειγματοληψίες φυτικών προϊόντων για να διαπιστωθεί, μετά από ανάλυση υπολειμμάτων, αν χρησιμοποιήθηκαν παράνομα φυτοφάρμακα ή φυτοφάρμακα που δεν είναι εγκεκριμένα για τις καλλιέργειές σας.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς