Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ - 17/02/2005


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος πληροφορεί τους αιγοπροβατοτρόφους ότι το Νιόβρη-Δεκέμβρη, 2004, έγινε η Επισκόπηση της Αιγοπροβατοτροφίας με συμπλήρωση σχετικού Ερωτηματολογίου.

Η Επισκόπηση, που είναι υποχρεωτική τόσο από την Κυπριακή Νομοθεσία όσο και από τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, αποσκοπεί αφενός στη συλλογή στατιστικών στοιχείων, που είναι χρήσιμα για αξιολόγηση της προόδου της Αιγοπροβατοτροφίας και αφετέρου για τη διασφάλιση των εθνικών ποσοστώσεων (κεφαλικές επιδοτήσεις) του τομέα αυτού.

Δυστυχώς, σημαντικός αριθμός αιγοπροβατοτρόφων δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει / επιστρέψει στο Τμήμα Γεωργίας το σχετικό Ερωτηματολόγιο. Με την ενέργεια τους αυτή ο συνολικός αριθμός των αιγοπροβάτων πιθανόν να είναι πολύ μικρότερος του πραγματικού με ορατό τον κίνδυνο η Ε.Ε. να μειώσει το συνολικό αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων της Κύπρου που θα τυγχάνουν κεφαλικής επιδότησης.

Γι’αυτό προτρέπονται οι αιγοπροβατοτρόφοι, που δεν έχουν επι-στρέψει ακόμη συμπληρωμένο το σχετικό Ερωτηματολόγιο, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από το τέλος Φεβρουαρίου 2005.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι αιγοπροβατοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.


17 Φεβρουαρίου, 2005
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ