Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υπογράφηκε σύμβαση για την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER - 15/01/2007


Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας Δρ Τάκης Αντωνίου υπέγραψε σήμερα σύμβαση με την εταιρεία Speed Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. για Παροχή Υπηρεσιών για την αποδοτική εφαρμογή της προσέγγισης LEADER, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και για τεχνική στήριξη για τη σύσταση και λειτουργία Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Η συνολική δαπάνη της σύμβασης, που θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ανέρχεται στις £47.500.


Οι εμπειρογνώμονες θα προετοιμάσουν τις ήδη αναγνωρισμένες ΟΤΔ, καθώς και άλλες ομάδες πρωτοβουλίας που προτίθενται να λάβουν μέρος στον άξονα LEADER, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

12 Ιανουαρίου, 2007
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς