Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υπογράφηκε σύμβαση για την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER - 15/01/2007


Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας Δρ Τάκης Αντωνίου υπέγραψε σήμερα σύμβαση με την εταιρεία Speed Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. για Παροχή Υπηρεσιών για την αποδοτική εφαρμογή της προσέγγισης LEADER, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και για τεχνική στήριξη για τη σύσταση και λειτουργία Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Η συνολική δαπάνη της σύμβασης, που θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ανέρχεται στις £47.500.


Οι εμπειρογνώμονες θα προετοιμάσουν τις ήδη αναγνωρισμένες ΟΤΔ, καθώς και άλλες ομάδες πρωτοβουλίας που προτίθενται να λάβουν μέρος στον άξονα LEADER, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

12 Ιανουαρίου, 2007
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ