Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου - 18/06/2007


Με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 65.005 και ημερ. 7/2/2007, προτρέπονται όλες οι δημόσιες αρχές, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου με αρ. 119(Ι) του 2004, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου αυτού. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι δημόσιες αρχές έχουν υποχρέωση να παρέχουν σε οποιοδήποτε αιτητή πληροφορίες, που είναι σχετικές με το περιβάλλον χωρίς ο αιτητής να οφείλει να επικαλεστεί ή να αποδείξει συμφέρον.

Στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, προς συμμόρφωση με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 6 του υπό αναφορά Νόμου, ανακοινώνει ότι όλα τα Τμήματα / Υπηρεσίες του καθόρισαν υπεύθυνο ενημέρωσης και χώρο για την εξέταση των απαιτούμενων πληροφοριών ενώ, παράλληλα, άρχισαν την τήρηση μητρώων ή καταλόγων πληροφοριών.

Στον Πίνακα, που ακολουθεί, παρατίθενται τα ονόματα των υπεύθυνων ενημέρωσης, καθώς και ο χώρος για την εξέταση των απαιτούμενων πληροφοριών για κάθε Τμήμα / Υπηρεσία ξεχωριστά.

Τέλος, τονίζεται ότι τα μητρώα ή οι κατάλογοι πληροφοριών θα διατίθενται προς το κοινό, αφού ζητηθούν από τον υπεύθυνο ενημέρωσης που έχει οριστεί για το κάθε Τμήμα / Υπηρεσία.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat NomosKinoPerivallon.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 90,37Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ