Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή αιτήσεων για καταρτισμό Καταλόγου Συμβούλων για θέματα Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και Βιολογικής Καλλιέργειας - 22/10/2013 02:41:40 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για «τη δημιουργία ή και στήριξη της δημιουργίας των συνθηκών εφαρμογής ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, παρέχοντας στους επαγγελματίες χρήστες τις απαραίτητες πληροφορίες και μέσα για την παρακολούθηση των επιβλαβών οργανισμών και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία» καλεί τους ενδιαφερόμενους γεωπόνους όπως μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2013, υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο Συμβούλων που δύναται να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία και Βιολογική Γεωργία.

Επισημαίνεται ότι, όσοι παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και την ασφαλή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα πλαίσια επαγγελματικής ιδιότητας ή εμπορικής υπηρεσίας, θα πρέπει να αποκτήσουν το σχετικό Πιστοποιητικό Κατάρτισης Συμβούλου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με διαδικασία που θα καθορισθεί από την αρμόδια Αρχή. Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό εγγραφής γεωπόνου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, στις κατευθύνσεις της Φυτικής Παραγωγής ή Φυτοπροστασίας ή ως Γενικοί Γεωπόνοι.

Ο κατάλογος με τους Συμβούλους θα τυγχάνει αναθεώρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα δημοσιεύεται στον ιστοχώρο του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da).

Τηλ. επικοινωνίας για την υποβολή της αίτησης 22408644, 22408643

Για αίτηση πατείστε εδώ.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς