Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρο 3.1 «Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων και Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» - 03/05/2011


H Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και τη Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώνει την 2η προκήρυξη του Μέτρου 3.1.

Στα πλαίσια του Μέτρου 3.1 θα καλύπτονται δαπάνες για τη δημιουργία τουριστικών υποδομών σε Δήμους / Κοινότητες της υπαίθρου για τη δημιουργία και λειτουργία υποδομών υποστήριξης του αγροτουρισμού. Συγκεκριμένα θα καλύπτονται δαπάνες για τη δημιουργία:

· Κέντρων Πληροφόρησης
· Θεματικών Διαδρομών
· Θεματικών ή τοπικών / περιφερειακών μουσείων (Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς)

Οι Δικαιούχοι του Μέτρου, όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, είναι οι Επαρχιακές Διοικήσεις και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 2 Μαΐου 2011 μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου 2011.

Το διαθέσιμο κονδύλι (Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα €982,000.

Τα Έντυπα Υποβολής των Αιτήσεων και τα Έντυπα Αιτήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Μηχανογραφικό Σύστημα του ΠΑΑ 2007-13 και δια χειρός στη διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών, Μονάδα Εφαρμογής
Ανάδοχος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013,
«Μέγαρο Οδύσσεια»,
Γωνία Λεωφόρου Γρίβα Διγενή και Κυριάκου Μάτση 2, 1ος όροφος, Λευκωσία,

με την ένδειξη «Μέτρο 3.1, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013».

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν κατάλληλα για τις πρόνοιες του Μέτρου και να προετοιμαστούν έγκαιρα για την υποβολή των αιτήσεών τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πρόνοιες του Μέτρου περιλαμβάνονται στο σχετικό Εγχειρίδιο Εφαρμογής το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί από τη
Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων
Υπουργείο Εσωτερικών
«Μέγαρο Οδύσσεια», Λεωφόρος Γρίβα Διγενή και Κυριάκου Μάτση 2 , 1ος όροφος
Τηλ. Γραφείου Πληροφόρησης: 22409925/926, Fax: 22409949
e-mail: csizinou@moi.gov.cy, ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ