Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 19/2005
- 19/07/2005 - 19/07/2005


Το Τμήμα Γεωργίας προκηρύσσει σύμβαση, με αριθμό διαγωνισμού 19/2005, με αντικείμενο την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση από τον προμηθευτή των ακόλουθων:

- Δυο (2) σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών
- Ενός (1) δοχείου (αβάκης) παραλαβής ζωοτροφών
- Τριών (3) κοχλίων μεταφοράς ζωοτροφών
- Μιας (1) τρικλίδας διανομής ζωοτροφών

για τις ανάγκες του κτηνοτροφικού σταθμού Αχέλειας.

Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν από τους Προσφέροντες μέχρι την Παρασκευή 29/07/2005, η ώρα 09,00 π.μ. είτε ταχυδρομικώς είτε με απευθείας κατάθεση τους στο κιβώτιο προσφορών του Τμήματος Γεωργίας στη διεύθυνση Τμήμα Γεωργίας 1412, Λευκωσία.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ