Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Προτεινόμενοι Κανονισμοί φυτοϋγείας, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού - 03/07/2013 01:50:57 μμ


Οι Κανονισμοί εισαγάγουν σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές οργανώνουν και διενεργούν επίσημους ελέγχους σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, θέτοντας τα θεμέλια για μια πιο ολοκληρωμένη και οριζόντια προσέγγιση. Το ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο στόχο έχει να προάγει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την απλούστευση, την ευελιξία και τον επιμερισμό ευθυνών, υποστηρίζοντας την αειφόρο παραγωγή, τη βιοποικιλότητα, την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων.

Οι υπό αναφορά Κανονισμοί βρίσκονται στο στάδιο της διαβούλευσης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Το Τμήμα Γεωργίας, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των Κανονισμών στα θέματα που αφορούν τη φυτοϋγεία, τους σπόρους και το πολλαπλασιαστικό υλικό, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές θα παρακολουθεί τις εξελίξεις των συζητήσεων αυτών.

Η ανάρτησης των Κανονισμών αυτών στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας αποτελεί μια από τις ενέργειες του Τμήματος για έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων με στόχο την λήψη και επεξεργασία σχολίων /απόψεων στα θέματα αυτά πριν την ολοκλήρωση της δημοσίευσής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες στα θέματα αυτά παρακαλώ όπως επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22408626, 22408629, 22466249 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inspection@da.moa.gov.cy

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συζήτηση της πρότασης New Seeds and Propagating Material Seed έχει παγοποιηθεί από την 1/4/2014. Το Τμήμα Γεωργίας θα σας κρατεί ενήμερους για τυχόν εξελίξεις.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Official Controls.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1399,88Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
New Plant Health Regulation.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1362,46Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
New Seeds and Plant Propagating Material Regime.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1119,08Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς