Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


AΡΧΙΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ £733.015,00 ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ - 07/03/2005


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους δικαιούχους πατατοκαλλιεργητές της ποικιλίας VELOX, που τα κτήματά τους έχουν περιληφθεί στο παράρτημα Ι του Διατάγματος για περιορισμό και εξάλειψη της Κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας και χαρακτηρίστηκαν ως «Κατηγορία Α – ψηλού κινδύνου», καθώς και στο παράρτημα II, «Κατηγορία Β, αγροτεμάχια χαμηλού κινδύνου», ότι άρχισε η διαδικασία καταβολής των τελευταίων αποζημιώσεων. Η αποζημίωση που τους έχει εγκριθεί θα σταλεί με προσωπική επιταγή. Το συνολικό ύψος της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στους δικαιούχους πατατοκαλλιεργητές ανέρχεται στις £733.015,00.

Διευκρινίζεται ότι η σχετική αποζημίωση που δίνεται για το έτος 2004 (τέταρτος χρόνος καραντίνας) είναι η τελευταία και αφορά την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών, που σύμφωνα με το Διάταγμα με αρ. Κ.Δ.Π. 446 ημερ. 30.11.2001 και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 54.689, ημερ. 6/12/2001, τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια τους έχουν τεθεί σε αγρανάπαυση. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι αποζημίωση θα δοθεί μόνο για τα αγροτεμάχια που έχουν περιληφθεί στο σχετικό Διάταγμα και στους δικαιούχους που έχουν ειδοποιηθεί σχετικά με την εγκύκλιο του Τμήματος Γεωργίας η οποία στάληκε ονομαστικά σε όλους τους επηρεαζόμενους το 2001 με τίτλο «Μέτρα για τον περιορισμό και εξάλειψη της Κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας».

Το σχετικό Διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο παραχωρείτο η πιο πάνω αποζημίωση, έληξε τον Οκτώβριο του 2004.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


3 Μαρτίου, 2005
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ