Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ANAKOIΝΩΣΗ - ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - 16/02/2018 01:01:31 μμ


Αναφορικά με την Ανακοίνωση του Κινήματος Αλληλεγγύης με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου, 2018 σχετικά με τη διακίνηση από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας πατατών κατανάλωσης το Τμήμα Γεωργίας επιθυμεί να σας πληροφορήσει τα ακόλουθα:

1. Το Τμήμα Γεωργίας δεν εκδίδει άδειες για τη διακίνηση φυτικών προϊόντων από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει με κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα τις πρόνοιες του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

3. Στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού αυτού σημειώνεται ότι πρόσφατα (στις 12/2, 13/2, 14/2/ και 15/2/2018) διακινήθηκαν από το επίσημο σημείο διέλευσης Αστρομερίτη- Ζώδιας, 272 περίπου τόνοι πατάτες κατανάλωσης.

4. Η διαδικασία που τηρήθηκε κατά τους ελέγχους των υπό αναφορά φορτίων ήταν σύμφωνη με τις πρόνοιες του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής. Τα φορτία αυτά συνοδεύονταν με όλα τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής και Λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας προέβηκαν στους απαραίτητους μακροσκοπικούς ελέγχους. Επιπρόσθετα, λήφθηκαν και δείγματα για επιβεβαίωση της απουσίας επιβλαβών οργανισμών.

Ιδιαίτερα αναφέρεται, ότι πριν από κάθε διακίνηση πατατών κατανάλωσης από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, Κοινοτικοί εμπειρογνώμονες επιβεβαιώνουν τόσο κατά το στάδιο της παραγωγής όσο και κατά το στάδιο της συγκομιδής και της προετοιμασίας τους για διάθεση στο εμπόριο, τη συμμόρφωση του φορτίου, με τους ισχύοντες κανόνες για τη φυτοϋγεία και συντάσσουν σχετική Φυτοϋγειονομική έκθεση, η οποία συνοδεύει τα εμπορεύματα.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς