Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Tαξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων - 16/05/2018 02:36:37 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων, προσκαλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε δημόσια διαβούλευση τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Τμήματος Γεωργίας. Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα πιο κάτω προσχέδια Νόμου, Κανονισμών και Διαταγμάτων:

 Ο περί Ενωσιακών Κλιμάκων για την Ταξινόμηση των Σφαγίων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων Νόμος του 2018 (έγγραφο Αρ. 1),
 Οι περί Ενωσιακών Κλιμάκων για την Ταξινόμηση των Σφαγίων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2018 (έγγραφο Αρ. 2),
 Το περί Ενωσιακών Κλιμάκων για την Ταξινόμηση των Σφαγίων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων (Προϋποθέσεις για Χορήγηση Αδειών και Εγκρίσεων) Διάταγμα του 2018 (έγγραφο Αρ. 3),
 Το περί Ενωσιακών Κλιμάκων για την Ταξινόμηση των Σφαγίων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων (Υιοθέτηση Προνοιών Κοινοτικών Αποφάσεων) Διάταγμα του 2018 (έγγραφο Αρ. 4).

Στόχος του Τμήματος Γεωργίας είναι η μείωση του αυξημένου διοικητικού φόρτου της δημόσιας υπηρεσίας και των διοικουμένων και αριθμού πολύπλοκων διαδικασιών και προνοιών που προβλέπονταν από την υφιστάμενη νομοθεσία καθώς και η εναρμόνιση με τους νέους κοινοτικούς Κανονισμούς, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2018.

Τα σχετικά προσχέδια είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας στον ακολουθο σύνδεσμο: www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/EBA886D55AAD0D71C225828F00393F7A για αποστολή τυχόν απόψεων/σχολίων μέχρι τις 8/6/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mgeorgiades@da.moa.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22408679.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς