Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρο 3.2 «Διατήρηση, Αποκατάσταση και Αναβάθμιση της πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Πλούτου» - 03/05/2011


H Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και την Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώνει την 2η προκήρυξη του Μέτρου 3.2 για τη Δράση Κέντρα Κοινοτικών και Κοινωνικών Παροχών (321).

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης αυτής δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν Πολιτιστικά Κέντρα (για Κοινότητες με υψόμετρο κάτω των 500μ.), Πολυκέντρα Νεότητας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας ή/και Διανυκτέρευσης Ηλικιωμένων, Βιβλιοθήκες Νέας Τεχνολογίας, κτλ.

Οι Δικαιούχοι του Μέτρου, όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, είναι οι Επαρχιακές Διοικήσεις και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 2 Μαϊου 2011 μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου 2011.

Το διαθέσιμο κονδύλι (Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα € 11,600,000.

Τα Έντυπα Υποβολής των Αιτήσεων και τα Έντυπα Αιτήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Μηχανογραφικό Σύστημα του ΠΑΑ 2007-13 και δια χειρός στη διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών, Μονάδα Εφαρμογής
Ανάδοχος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013,
«Μέγαρο Οδύσσεια»,
Γωνία Λεωφόρου Γρίβα Διγενή και Κυριάκου Μάτση 2, 1ος όροφος, Λευκωσία,

με την ένδειξη «Μέτρο 3.2, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013».

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν κατάλληλα για τις πρόνοιες του Μέτρου και να προετοιμαστούν έγκαιρα για την υποβολή των αιτήσεών τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πρόνοιες του Μέτρου περιλαμβάνονται στο σχετικό Εγχειρίδιο Εφαρμογής το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί από τη:
Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων
Υπουργείο Εσωτερικών
«Μέγαρο Οδύσσεια», Λεωφόρος Γρίβα Διγενή και Κυριάκου Μάτση 2 , 1ος όροφος
Τηλ. Γραφείου Πληροφόρησης: 22409925/926, Fax: 22409949
e-mail: csizinou@moi.gov.cy, ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ