Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Δημοσίευση Αιτήσεων «Παφίτικο Λουκάνικο», «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» «Λούντζα Πιτσιλιάς» και «Ποσυρτή» ως Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις - 11/02/2014 10:09:33 πμ

Δημοσίευση Αιτήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας για κατοχύρωση των ονομασιών «Παφίτικο Λουκάνικο», «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» «Λούντζα Πιτσιλιάς» και «Ποσυρτή» ως Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ)

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους πολίτες ότι, βάσει των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 για τα Συστήματα Ποιότητας των Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων και του περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου 139(Ι)/2006, έχει προχωρήσει σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) αρ. 4746 της 7ης Φεβρουαρίου 2014, γνωστοποιήσεις για κατοχύρωση των πιο κάτω αναφερόμενων ονομασιών ως ΠΓΕ:

1. «Παφίτικο Λουκάνικο», αριθμός γνωστοποίησης 932
2. «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς», αριθμός γνωστοποίησης 933
3. «Λούντζα Πιτσιλιάς» αριθμός γνωστοποίησης 934
4. «Ποσυρτή» αριθμός γνωστοποίησης 935


Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορεί να υποβάλει, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της δημοσίευσης, γραπτή ένταση κατά των αιτήσεων για καταχώρηση των πιο πάνω γεωγραφικών ενδείξεων. Η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων λήγει στις 07.03.2014.

Η ένσταση:
· υποβάλλεται με την καταβολή τέλους στο Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 1412 Λευκωσία,
· πρέπει να στηρίζεται σε έναν τουλάχιστον από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012,
· πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη αποδεικτικά στοιχεία,
· υποβάλλεται σε Ειδικό Έντυπο Ένστασης το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας στο πεδίο Έντυπα Αιτήσεων-Αιτήσεις ΠΟΠ/ΠΓΕ


Κάθε ενιστάμενος μπορεί επίσης, να λάβει από το Τμήμα Γεωργίας οποιαδήποτε πληροφορία μετά από έρευνα στο φάκελο, σχετικά με το περιεχόμενο των αιτήσεων καταχώρησης, καθώς επίσης και τα πορίσματα της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες για την εθνική διαδικασία ενστάσεων, αναφέρονται στο άρθρο 15 του Νόμου 139(Ι)/2006.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Δημοσίευση Αιτήσεων για Καταχώρηση ως ΠΓΕ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 5139,15Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Λούντζα Πιτσιλιάς.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1305,16Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παφίτικο Λουκάνικο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1324,48Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ποσυρτή.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1414,72Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Χοιρομέρι Πιτσιλιάς.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1409,79Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς