Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


O Υπουργός Γεωργίας κ. Πολυνείκης μελέτησε προβλήματα των Πτηνοτρόφων - 07/07/2008


Τα προβλήματα του Τομέα της Πτηνοτροφίας συζήτησε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλης Πολυνείκης σε συνάντηση που είχε σήμερα με αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Πτηνοτρόφων, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του κ. Πέτρο Μιντίκκη. Στη συνάντηση πήραν μέρος και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή κ. Πανίκο Πούρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της εργοδότησης αλλοδαπών εργατών, στη Δήλωση Πολιτικής για την ανέγερση Πτηνοτροφικών υποστατικών, στην οικονομική στήριξη που παρέχεται στους πτηνοτρόφους μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 και στον κοινοτικό κανονισμό για την αντικατάσταση κλουβιών αυγοπαραγωγής.

Εξετάζοντας τα θέματα αυτά, ο Υπουργός κ. Πολυνείκης πληροφόρησε την αντιπροσωπεία ότι, μετά από πολλές διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, αποφασίστηκε όπως οι χώρες προέλευσης ξένων εργατών που εργοδοτούνται για γεωργικούς σκοπούς διευρυνθούν και να μην περιορίζονται μόνο στην Αίγυπτο και τη Μολδαβία. Συναφώς ο κ. Υπουργός έδωσε οδηγίες στο Τμήμα Γεωργίας να προωθήσει τρόπους διευκόλυνσης του Τομέα της Πτηνοτροφίας στην εργοδότηση ξένων εργατών, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Εργασίας.

Κατά τη σύσκεψη επεξηγήθηκαν οι πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής που καθορίζουν το πλαίσιο της Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης. Αυτή, μεταξύ άλλων, επιτρέπεται μέσα σε Κτηνοτροφικές ζώνες και κάτω υπό προϋποθέσεις εκτός αυτών. Επίσης, τα πτηνοσφαγεία, εκκολαπτήρια και οι ειδικές μονάδες αναπαραγωγής πουλερικών να χωροθετούνται κατά προτίμηση μέσα σε ζώνη Γ (γεωργική) και σε απόσταση τουλάχιστο 500μ. από την Κτηνοτροφική ζώνη.

Έγινε επίσης ενημέρωση για τις δυνατότητες που έχουν οι Πτηνοτρόφοι για οικονομική στήριξη από διάφορα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013. Ειδικότερα, οι Πτηνοτρόφοι μπορούν ν’ αξιοποιήσουν τις δυνατότητες για επενδύσεις του Καθεστώτος 1.5.1. “Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”, του Καθεστώτος 1.5.2. “Διαχείριση αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” και του Μέτρου 1.9 “Ενθάρρυνση της σύστασης και λειτουργίας Ομάδων Παραγωγών / Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών.”

Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο για την κατεδάφιση με σκοπό τη μετεγκατάσταση Οχληρών Κτηνοτροφικών υποστατικών, καθώς και στο Σχέδιο Κατεδάφισης Οχληρών Κτηνοτροφικών υποστατικών για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους το οποίο βρίσκεται στα τελευταία στάδια ετοιμασίας του.

Όσον αφορά τον κοινοτικό κανονισμό για την αντικατάσταση κλουβιών αυγοπαραγωγής, τονίστηκε ότι μέχρι το 2012 θα πρέπει να καταργηθούν οι συνήθεις κλωβοστοιχίες αυγοπαραγωγής και να αντικατασταθούν από μεγαλύτερους κλωβούς που θα διασφαλίζουν την ευημερία των πτηνών. Συναφώς η αντιπροσωπεία ανέφερε ότι ο στόχος αυτός είναι δύσκολο να επιτευχθεί και εισηγήθηκε την εξασφάλιση κοινοτικής στήριξης, καθώς και μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού.

3 Ιουλίου 2008
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ