Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Γραπτή Δήλωση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Δρα Μιχάλη Πολυνείκη σχετικά με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς - 04/12/2008


«Σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος υιοθετήθηκαν, με ομοφωνία, Συμπεράσματα για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που στοχεύει στη βελτίωση του υφιστάμενου καθεστώτος για τη διαχείριση των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ).

Βασικό αίτημα της Κύπρου ήταν να ενσωματωθεί πρόνοια στην οποία να δίνεται το δικαίωμα σε κράτη μέλη, βάσει των ειδικών περιβαλλοντικών και αγρονομικών τους συνθηκών, να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ.

Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, η Κύπρος πέτυχε να συμπεριληφθεί στο κείμενο των Συμπερασμάτων πρόνοια με την οποία, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, θα δίνεται η ευκαιρία σε περιοχές με ειδικά περιβαλλοντικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των μικρών απομονωμένων νησιώτικων κρατών μελών όπως η Κύπρος, να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης και περιορισμού, καθώς και μέτρα απαγόρευσης για την καλλιέργεια των ΓΤΟ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά σε έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους ΓΤΟ γίνεται ειδική αναφορά στη δυνατότητα κρατών μελών να εξαιρεθούν από την καλλιέργεια ΓΤΟ βάσει των ιδιαιτεροτήτων τους.

Η ομόφωνη υιοθέτηση των Συμπερασμάτων υπογραμμίζει την κατανόηση και τον σεβασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες κρατών μελών, όπως η Κύπρος, στα θέματα των ΓΤΟ.

Η πρόνοια αυτή θα δώσει τα κατάλληλα εργαλεία στην Κύπρο για μέγιστη προστασία του περιβάλλοντος και της γεωργίας καθότι θα υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού ή και απαγόρευσης της καλλιέργειας των ΓΤΟ».

---------------------------
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς