Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Γραπτή Δήλωση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Δρα Μιχάλη Πολυνείκη σχετικά με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς - 04/12/2008


«Σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος υιοθετήθηκαν, με ομοφωνία, Συμπεράσματα για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που στοχεύει στη βελτίωση του υφιστάμενου καθεστώτος για τη διαχείριση των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ).

Βασικό αίτημα της Κύπρου ήταν να ενσωματωθεί πρόνοια στην οποία να δίνεται το δικαίωμα σε κράτη μέλη, βάσει των ειδικών περιβαλλοντικών και αγρονομικών τους συνθηκών, να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ.

Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, η Κύπρος πέτυχε να συμπεριληφθεί στο κείμενο των Συμπερασμάτων πρόνοια με την οποία, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, θα δίνεται η ευκαιρία σε περιοχές με ειδικά περιβαλλοντικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των μικρών απομονωμένων νησιώτικων κρατών μελών όπως η Κύπρος, να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης και περιορισμού, καθώς και μέτρα απαγόρευσης για την καλλιέργεια των ΓΤΟ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά σε έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους ΓΤΟ γίνεται ειδική αναφορά στη δυνατότητα κρατών μελών να εξαιρεθούν από την καλλιέργεια ΓΤΟ βάσει των ιδιαιτεροτήτων τους.

Η ομόφωνη υιοθέτηση των Συμπερασμάτων υπογραμμίζει την κατανόηση και τον σεβασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες κρατών μελών, όπως η Κύπρος, στα θέματα των ΓΤΟ.

Η πρόνοια αυτή θα δώσει τα κατάλληλα εργαλεία στην Κύπρο για μέγιστη προστασία του περιβάλλοντος και της γεωργίας καθότι θα υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού ή και απαγόρευσης της καλλιέργειας των ΓΤΟ».

---------------------------
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ