Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Καταβολή Άμεσων Κρατικών Ενισχύσεων στους Χοιροτρόφους και Πτηνοτρόφους για το έτος 2010 - 18/11/2011


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι από τις 18 Νοεμβρίου μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου 2011 θα δέχεται αιτήσεις από χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους για καταβολή κρατικής ενίσχυσης για το έτος 2010 (περίοδος 1.5.2010- 30.4.2011) στη βάση της συμμόρφωσής τους με τα Πρότυπα Ευημερίας των Χοίρων/Πτηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις σχετικές αιτήσεις (Τ.Γ. 591 για τους χοιροτρόφους και Τ.Γ. 592 για τους πτηνοτρόφους) από τα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2011, στο ίδιο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 5/12/2011 μέχρι τις 16/12/2011, θα τυγχάνουν μειωμένης επιδότησης κατά 20%, ενώ εκπρόθεσμες αιτήσεις πέραν της 16ης Δεκεμβρίου θα απορρίπτονται.

Στα πλαίσια της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), που έγινε το Δεκέμβριο του 2008, η Κύπρος εξασφάλισε παράταση της καταβολής με φθίνουσα πορεία των Εθνικών Συμπληρωματικών Άμεσων Ενισχύσεων και Κρατικών Ενισχύσεων μέχρι το 2012, στους τομείς του χοιρινού κρέατος, των πουλερικών και των αυγών. Σχετικός κανονισμός είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 73/2009 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2009.

Με το μέτρο αυτό θα καταβληθεί στους χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους κρατική στήριξη στη βάση της συμμόρφωσης των εκτροφών τους με τα Πρότυπα Ευημερίας των Χοίρων/Πτηνών.

Για τους χοιροτρόφους, η στήριξη για το έτος 2010 έχει καθοριστεί στα €8,54 ανά χοιρομητέρα, νοουμένου ότι ο χοιροτρόφος συμμορφώνεται με τα πρότυπα ευημερίας των χοίρων πάχυνσης.

Για τους πτηνοτρόφους, η στήριξη για το έτος 2010 έχει καθοριστεί στα €170,86 ανά 1000 όρνιθες αυγοπαραγωγής ή αναπαραγωγής και στα €25,63 ανά 1000 κοτόπουλα, πάπιες, γαλοπούλες, νοουμένου ότι ο πτηνοτρόφος συμμορφώνεται με τα πρότυπα ευημερίας των πτηνών.

Διευκρινίζεται ότι οι σχετικοί έλεγχοι - βεβαιώσεις συμμόρφωσης με τα Πρότυπα Ευημερίας θα γίνουν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η τελική πληρωμή από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς