Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΧΑΛΟΥΜΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
- 27/04/2005 - 27/04/2005


Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας υπό την ιδιότητα του ως Πρόεδρος της Επιτροπής που εγκαθιδρύθηκε με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 7(Ι) 2002 για την εξέταση των φακέλων των αιτήσεων που υποβάλλονται για προστασία ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων προϊόντων ή τροφίμων, επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Επιτροπή, κατά την 17η Τακτική συνεδρία της που έγινε τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2005, ολοκλήρωσε την εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για κατοχύρωση του Χαλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Η Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση που υποβλήθηκε από το Σύνδεσμο Τυροκόμων Κύπρου, καθώς και τη σχετική προδιαγραφή που ετοιμάστηκε σε συνεννόηση μεταξύ των αιτητών και της ίδιας της Επιτροπής.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή επικύρωσε τελεσίδικα προηγούμενη προπαρα-σκευαστική τοποθέτηση της σύμφωνα με την οποία οι δύο άλλες αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ Δημόσια) Λτδ. αφενός, και από την Παγκύπρια Οργάνωση Ποιμνιοτρόφων σε συνεργασία με την Παγκύπρια Οργάνωση Αιγοπροβατοτρόφων, αφετέρου, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και απορρίπτονται. Οι αιτητές θα ενημερωθούν για τους λόγους που οδήγησαν στην απόρριψη αυτή.

Κατά τη λήψη των αποφάσεων της, η Επιτροπή καθοδηγήθηκε από γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία η προδιαγραφή η οποία θα εγκριθεί δεν μπορεί να διαφέρει από το υφιστάμενο εμπορικό πρότυπο του Χαλουμιού, εκτός αν το τελευταίο διαφοροποιηθεί ή διευκρινιστεί κατά νόμιμο τρόπο.

Η προδιαγραφή θα διαβιβαστεί στην Αρμόδια Αρχή (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) για να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το Νόμο, προβλέπεται περίοδος τριών μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

19 Απριλίου, 2005.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ