Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εφαρμόζεται Σχέδιο για την κατεδάφιση με σκοπό τη μετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών Αιτήσεις μέχρι τις 7/3/08
- 26/02/2008 - 26/02/2008


Το Τμήμα Γεωργίας, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής και κοινωνικής του πολιτικής και προς εξυπηρέτηση των ευρύτερων στόχων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προστασία του περιβάλλοντος από ρυπογόνες/οχληρές κτηνοτροφικές αναπτύξεις, έχει ετοιμάσει Σχέδιο για την κατεδάφιση και μετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 21 Ιανουαρίου 2008.

Το Σχέδιο αυτό λειτουργεί πάνω σε εθελοντική βάση και αφορά την καταβολή αποζημίωσης για κατεδάφιση με σκοπό τη μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών υποστατικών, τα οποία λόγω της θέσης τους έχουν καταστεί οχληρά σε υπερβολικό βαθμό ή και πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος ή των υπόγειων υδροφορέων λόγω της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται, λαμβανομένης υπόψη και της οικιστικής ή ανάπτυξης κοινής ωφελείας ( αθλητικά κέντρα, υπεραστικές οδικές αρτηρίες, δρόμοι υπερτοπικής σημασίας, εθνικά, πολιτιστικά ή θρησκευτικά μνημεία, παραλίες, ποταμοί, υδατοφράκτες κτλ.) που έχει πραγματοποιηθεί στη γειτνιάζουσα με αυτά περιοχή.

Δικαιούχοι και κριτήρια για συμμετοχή στο Σχέδιο
Δικαιούχοι για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατοικούν/κατέχουν στις υπό του Κράτους ελεγχόμενες περιοχές, σε πλήρη λειτουργία, κτηνοτροφικά υποστατικά, όπως χοιροστάσια, δεξαμενές κτηνοτροφικών αποβλήτων, βουστάσια, ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφεία, ιπποφορβεία και κονικλοτροφεία τα οποία κρίνονται ως οχληρά ή ρυπογόνα για το περιβάλλον.
Τα αιτούμενα για κατεδάφιση κτηνοτροφικά υποστατικά κατατάσσονται από Αρμόδια Τμηματική Επιτροπή, με βάση αντικειμενικά/ μετρήσιμα/ διάφανα κριτήρια, σε πέντε κατηγορίες ως προς την προτεραιότητα που τους αποδίδεται για μεταστέγαση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι η μετεγκατάσταση των ιδιόκτητων ζώων σε νέα, αδειούχα υποστατικά. Γ’αυτό με την αίτηση πρέπει να συνυποβάλλονται και αντίγραφα της Πολεοδομικής Άδειας, καθώς και της Άδειας οικοδομής στο όνομα του κτηνοτρόφου ή των παιδιών ή της συζύγου του.
Οι περιπτώσεις όπου ο κτηνοτρόφος θα εγκαταλείψει το επάγγελμα δεν είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στο Σχέδιο.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός αποζημίωσης
Το ύψος της αποζημίωσης θα καθορίζεται από Ειδική Διατμηματική Επιτροπή η οποία θα προβαίνει σε εκτίμηση της αξίας αντικατάστασης των οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών. Τα υποστατικά θα κατατάσσονται ανάλογα με τον τρόπο και τα υλικά κατασκευής τους σε: βαρετού , μετρίου ή ελαφρού τύπου και ανάλογα με την ηλικία τους και το βαθμό συντήρησής τους σε Α, Β και Γ κατηγορίας. Για την κάθε κατηγορία και κάθε είδος υποστατικού θα καθορίζεται αντιπροσωπευτικό μέσο κόστος (NORM) αντικατάστασης (σημερινό κόστος κατασκευής).
Η αποζημίωση που θα παρέχεται θα είναι για μεν τα αδειούχα υποστατικά 50% της αξίας αντικατάστασης για δε τα υπόλοιπα 30%. Θα παρέχεται επίσης 5% του ποσού αποζημίωσης για κάλυψη των εξόδων κατεδάφισης και απομάκρυνσης των άχρηστων υλικών.
Ταυτόχρονα, ο κτηνοτρόφος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο επενδυτικό Καθεστώς 1.5.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για επιδότηση του 50% της ανέγερσης των νέων του υποστατικών.
Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση το συνολικό ποσοστό της επιδότησης που θα προέρχεται από την κατεδάφιση των υφιστάμενων οχληρών υποστατικών και συμμετοχής στο επενδυτικό Καθεστώς 1.5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100% της αξίας των νέων υποστατικών.
Το ύψος της αποζημίωσης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €341.720 ανά κτηνοτροφική μονάδα.
Τρόπος καταβολής της αποζημίωσης
Η αποζημίωση θα καταβάλλεται εφάπαξ μετά την κατεδάφιση εφόσον πιστοποιηθεί από τον οικείο Επαρχιακό Γεωργικό Λειτουργό και την οικεία τοπική Αρχή ότι το οχληρό υποστατικό κατεδαφίστηκε με αποτέλεσμα τον πλήρη τερματισμό της οχληρίας (ή πηγής ρύπανσης του περιβάλλοντος) και τα άχρηστα υλικά απομακρύνθηκαν και ο χώρος επανήλθε στην αρχική του κατάσταση.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος θα έχει προβεί στην κατεδάφιση των οχληρών υποστατικών και έχει πάρει τη σχετική αποζημίωση αλλά δεν θα έχει προβεί στην ανέγερση των νέων υποστατικών σε διάστημα όχι πέραν των δύο ετών θα υποχρεούται να επιστρέψει το παραχωρηθέν ποσό αποζημίωσης συμπεριλαμβανομένων και των τόκων που αναλογούν.
Διάρκεια και κόστος για εφαρμογή του Σχεδίου
Το Σχέδιο θα έχει καταρχήν εξαετή διάρκεια δηλαδή από 21/1/2008 μέχρι 31/12/2013 και το κόστος του υπολογίζεται στις €854.000, περίπου, για κάθε χρόνο.
Σημειώνεται ότι το Σχέδιο θα κινείται στα πλαίσια των διαθέσιμων πιστώσεων και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αυξημένος αριθμός αιτήσεων θα δίνεται προτεραιότητα στα πιο οχληρά υποστατικά. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία το αργότερο μέχρι τις 7 Μαρτίου2008.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ