Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Διάταγμα για την γρίπη των ορνίθων - 31/01/2006

Ι ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2003
(Ν. 109 (Ι) / 2001 και Ν. 82 (Ι) / 2003)

Το περί της Καταπολέμησης της Γρίπης των Ορνίθων Διάταγμα του 2001
(Κ.Δ.Π. 508/2001)

Καθορισμός Ζωνών Ελέγχου

Δυνάμει της παραγράφου 10

Ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, με βάσει τις εξουσίες που του παρέχει η παράγραφος 10 του περί Καταπολέμησης της Γρίπης των Ορνίθων Διάταγμα του 2001, κηρύσσει τις πιο κάτω περιοχές ως Ζώνες Ελέγχου:

Ζώνη Επιτήρησης:

Τα χωριά Αυγόρου, Άχνα, Δασάκι Άχνας, Ορμήδια, Ξυλοτύμπου και Πύλα


Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

(α) διενέργεια από μέρους των Επαρχιακών Κτηνιατρικών Γραφείων Λάρνακας και Αμμοχώστου τακτικών επισκέψεων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις πουλερικών για διενέργεια κλινικών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις, και της τήρησης αρχεiου όσον αφορά τις επισκέψεις και τις σχετικές παρατηρήσεις.

(β) διατήρηση όλων των πουλερικών στους χώρους στέγασής τους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, όπου εiναι δυνατή η απομόνωσή τους,

(γ) απολύμανση των εισόδων και εξόδων των εκμεταλλεύσεων και κύριων οδικών αρτηριών,

(δ) Απαγορεύονται οι μετακινήσεις πουλερικών, αυγών και προϊόντων πουλερικών, πτωμάτων πουλερικών όπως και της κόπρου και της στρωμνής πουλερικών τόσο εντός των ορίων της ζώνης όσο και προς τα έξω άνευ της προηγούμενης έκδοσης γραπτής άδειας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Νοείται ότι, η διαμετακόμιση πτηνών μέσω της ζώνης επιτήρησης επιτρέπεται μόνο κατόπιν έκδοσης της σχετικής άδειας από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

(ε) Δεν επιτρέπεται σε οχήματα και εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκαν για μεταφορά πουλιών και άλλων ζώων τα οποία πιθανόν να έχουν μολυνθεί και τα οποία πιθανόν να έχουν χρησιμοποιηθεί εντός της ζώνης επιτήρησης, να φεύγουν από την Ζώνη χωρίς προηγουμένως να καθαρίζονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

(στ) Απαγορεύεται η διεξαγωγή ζωοπανηγύρεων, αγορών εκθέσεων και άλλων συγκεντρώσεων πουλερικών ή άλλων πτηνών.

(ζ) Απαγορεύεται το κυνήγι, ψάρεμα όπως και η συλλογή σαλιγκαριών και μανιταριών στη ζώνη.

(η) Τα πιο πάνω μέτρα θα ισχύσουν για περίοδο τριάντα ημερών εκτός και εάν αποφασισθεί διαφορετικά από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς