Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Τίμης Ευθυμίου προήδρευσε σύσκεψης στρογγυλής τραπέζης
για την ελαιοκαλλιέργεια - 19/09/2005


«Η Αγροτική μας Πολιτική εξαρτάται από την Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας και υπόψη ό,τι συμφωνήθηκε στη Συνθήκη Προσχώρησης. Επίσης, εξαρτάται και από την οικονομική δυνατότητα του Κράτους το οποίο αντικρίζει με τον ίδιο τρόπο όλους τους κλάδους γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής».

Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμης Ευθυμίου κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών σύσκεψης στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και η οποία ασχολήθηκε αποκλειστικά με τα προβλήματα της ελαιοκαλλιέργειας. Στη σύσκεψη πήραν μέρος εκπρόσωποι των Αγροτικών Οργανώσεων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων με την ελαιοκαλλιέργεια.

Ο κ. Υπουργός υπογράμμισε ότι στη σύσκεψη στρογγυλής τραπέζης θα αναλυθεί η πολιτική του Υπουργείου για την ελαιοκαλλιέργεια, θα εκφραστούν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και θα καταγραφούν τα επιπρόσθετα προβλήματα του κλάδου τα οποία θα τύχουν της ενδεδειγμένης μελέτης με στόχο τον καθορισμό τρόπων επίλυσης τους.

Ο κ. Ευθυμίου τόνισε ότι η οικονομική στήριξη που παρέχει η Κυβέρνηση αφορά όλες τις τάξεις των γεωργών τις οποίες αντικρίζει συλλογικά. Γι’ αυτό, πρόσθεσε ο κ. Υπουργός, μέσω του διαλόγου που έχουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς επιδιώκουμε να στηρίξουμε όλους τους κλάδους γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής. «Με βάση τις εμπειρίες που αποκτήσαμε κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 προωθούμε τώρα την ετοιμασία του νέου Σχεδίου για την περίοδο 2007-2013, σε στενή συνεργασία και διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς όπου πρώτιστα θα πρέπει να βρούμε τρόπους στήριξης για την αναδιάρθρωση της γεωργίας μας, για τη βελτίωση του εισοδήματος των γεωργών και για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλες οι τάξεις, τόνισε ο κ. Υπουργός.
Κατά την ανάλυση της πολιτικής για την ελαιοκαλλιέργεια τονίστηκε ότι για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές παρέχεται στήριξη από Εθνικές συμπληρωματικές άμεσες πληρωμές και κρατικές ενισχύσεις, από το Εθνικό Σχέδιο άμεσων συμπληρωματικών ενισχύσεων, από το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων, από το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 και από την Κοινή Οργάνωση Αγοράς. Παράλληλα, τονίστηκε ότι η Κοινοτική επιδότηση στους παραγωγούς ελαιολάδου δεν θα παρέχεται πλέον με βάση την παραγωγή αλλά μετατρέπεται πλέον σε ενιαία ενίσχυση και αποσυνδέεται από την παραγωγή. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη όπως ο Κύπριος ελαιοπαραγωγός οργανωθεί καλύτερα, συμμετέχοντας σε Οργανώσεις Παραγωγών, με στόχο τον έλεγχο της παραγωγής, την καλύτερη εμπορία και τη μείωση του κόστους παραγωγής που θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξασφάλιση καλύτερων τιμών.

Οι εκπρόσωποι των Αγροτικών Οργανώσεων και των φορέων των ελαιοπαραγωγών σε παρεμβάσεις τους υπογράμμισαν την ανάγκη για περαιτέρω στήριξη του κλάδου της ελαιοκαλλιέργειας ώστε να εξασφαλίζεται το εισόδημα των παραγωγών που είχαν πριν την ένταξη. Υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη για προβολή της αξίας του ελαιόλαδου μέσω της διοργάνωσης Φεστιβάλ ελαιολάδου ώστε το κοινό της Κύπρου να αναγνωρίσει την αξία του στη διατροφή, για επέκταση της παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου, για μείωση των κόστων παραγωγής και για αύξηση της επιδότησης που παραχωρείται στους αρδευόμενους ελαιώνες.15 Σεπτεμβρίου, 2005

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς