Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εμπορία σπόρων προς σπορά - 13/09/2010


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό ότι, σύμφωνα με την περί Σπόρων Νομοθεσία η εμπορία σπόρων για σπορά σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών επιτρέπεται μόνο εφόσον οι σπόροι είναι πιστοποιημένοι.

Πιστοποιημένοι σπόροι σημαίνει σπόροι γνωστής ποικιλίας ψηλής βλαστικής ικανότητας, καθαροί από ζιζάνια, ασθένειες και αδρανή υλικά. Γνωστή ποικιλία σημαίνει ποικιλία εγγεγραμμένη στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών. Οι πιστοποιημένοι σπόροι εμπορεύονται μόνο σε κλειστές-σφραγισμένες συσκευασίες και φέρουν επίσημη ετικέτα χρώματος μπλε ή κόκκινου που εκδίδεται αποκλειστικά από την αρμόδια Αρχή που διενήργησε την πιστοποίηση. Πιστοποιημένοι σπόροι επιτρέπεται να εμπορεύονται και να πωλούνται μόνο από Αδειούχους Πωλητές Σπόρων προς Σπορά. Για την απόκτηση άδειας εμπορίας σπόρων απαιτείται υποβολή αίτησης στο Τμήμα Γεωργίας και η άδεια εκδίδεται μόνο εφόσον η αίτηση πληροί τις πρόνοιες της περί Σπόρων Νομοθεσίας.

Η εμπορία μη πιστοποιημένων σπόρων απαγορεύεται αυστηρά. Χρήση μη πιστοποιημένων σπόρων ενέχει κινδύνους για το εισόδημα του γεωργού ακριβώς διότι οι σπόροι αυτοί είναι άγνωστης ποικιλίας ή ποικιλιών με άγνωστη προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες εδοφοκλιματικές συνθήκες της Κύπρου. Οι μή πιστοποιημένοι σπόροι μπορεί να περιέχουν μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών, δυσκολοεξόντων ζιζανίων και ασθενειών. Επιμόλυνση των χωραφιών με ασθένειες και ζιζάνια έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στη γονιμότητά τους. Επιπρόσθετα, η βλαστική ικανότητά τους είναι άγνωστη με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερος σπόρος ανά έκταση για σπορά, αυξάνοντας το κόστος. Παράλληλα, η χρήση μή πιστοποιημένων σπόρων ενέχει κινδύνους και για το περιβάλλον αφού αυξάνεται η πιθανότητα τυχαίας απελευθέρωσης στο περιβάλλον επιθετικών ειδών που θα μπορούσαν να εκτοπίσουν ιθαγενή είδη.

Εφιστάται η προσοχή όλων στις πρόνοιες της περί Σπόρων Νομοθεσίας και ειδικότερα στο Άρθρο 13 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 έως 2007, που προνοεί ότι οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων των Νόμων ή των Κανονισμών αυτών τιμωρείται με αυστηρή χρηματική ποινή ή με φυλάκιση ή και με τις δύο ποινές.

Για περισσότερες πληροφορίες, προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Γεωργίας, Τομέας Ελέγχου Σπόρων, τηλ. 22466249 ή 22466251, Λευκωσία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς