Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Προστασία Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων
Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων - 03/08/2005


Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2081/92 περί προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων. Παράλληλα, ισχύει και η εφαρμοστική νομοθεσία του Κανονισμού αυτού (Νόμος 7(Ι)2002, Τροποπ. 30(Ι) 2003 και ΚΔΠ. 93/2002). Με βάση την εθνική νομοθεσία, αρμόδια υπηρεσία για την εγγραφή των Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων στο σχετικό Μητρώο είναι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανώσεις παραγωγών ή και μεταποιητών που επιθυμούν την εγγραφή οποιασδήποτε ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης σε σχέση με γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο το οποίο παράγουν και το οποίο πληροί τις σχετικές προδιαγραφές για να τύχει της εγγραφής αυτής, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά στο Γραφείο της Εφόρου Eταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Για την εξέταση των αιτήσεων και των σχετικών φακέλων προνοείται από το Νόμο Τεχνική Επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει κατά πόσο συγκεκριμένη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη ορισμένου γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου μπορεί να εγγραφεί ως προστατευόμενη. Η Τεχνική αυτή Επιτροπή έχει διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας, ως Πρόεδρο, και από εκπροσώπους του Γραφείου Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, ως μελών. Το Τμήμα Γεωργίας παρέχει στην Επιτροπή την αναγκαία γραμματειακή και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Τα προϊόντα που καλύπτονται από το Νόμο είναι τα ακόλουθα:

α) Τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου, για παράδειγμα μπύρα, φυσικά και μεταλλικά νερά και νερά πηγών, προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής κλπ.

β) Προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Νόμου, για παράδειγμα, αιθέρια έλαια, καλλωπιστικά άνθη και φυτά.

γ) Γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου, για παράδειγμα φυτικά προϊόντα, λαχανικά, φρούτα, κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγείων, ιχθείς, γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, φυσικό μέλι, διάφορα μεταποιημένα προϊόντα πλην των οίνων και των οινοπνευματωδών κλπ.

Για να εξεταστεί μια αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί λεπτομερής φάκελος και πλήρη αποδεικτικά στοιχεία ότι ένα προϊόν δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο εφόσον ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη προδιαγραφή που απαραίτητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Το όνομα και τη διεύθυνση της ομάδας ή του φυσικού ή νομικού προσώπου που καταχωρεί την αίτηση και την ιδιότητα με την οποία ζητά εγγραφή,
β) το όνομα του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου καθώς και την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη,
γ) την περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου που περιλαμβάνει, ενδεχομένως, τις πρώτες ύλες και τα κυριότερα φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά ή/ και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου,
δ) τη γεωγραφική οριοθέτηση,
ε) τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το γεωργικό προϊόν ή το τρόφιμο κατάγεται από την γεωγραφική περιοχή, κατά την έννοια που αποδίδεται στους ορισμούς των ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων αναλόγως,
στ) την περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου και ενδεχομένως, τις τοπικές, θεμιτές και συνήθεις μεθόδους,
ζ) τα στοιχεία που αποδεικνύουν το δεσμό με το γεωγραφικό περιβάλλον ή με τη γεωγραφική καταγωγή κατά την έννοια που αποδίδεται στους ορισμούς των ονομασιών προέλευσης ή των γεωγραφικών ενδείξεων, αναλόγως,
η) σχετικά στοιχεία του ή των δομών ελέγχου
θ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ήθελε καθοριστεί με Κανονισμούς,
ι) οποιαδήποτε ένδειξη που τίθεται στο προϊόν και η οποία δηλώνει τη σύνδεση του προϊόντος με ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

Απαγορεύεται η εγγραφή των ονομασιών που έχουν καταστεί κοινές. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «ονομασία που έχει καταστεί κοινή» σημαίνει το όνομα ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου, το οποίο, αν και αναφέρεται στον τόπο ή την περιοχή όπου το εν λόγω γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο έχει παραχθεί αρχικά ή εμπορευθεί, έχει πλέον καταστεί κοινό όνομα ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου.

Επίσης, απαγορεύεται η εγγραφή ονόματος, ως ονομασίας προέλευσης ή ως γεωγραφικής ένδειξης όταν αυτό συγκρούεται με το όνομα φυτικής ποικιλίας ή ζωικής φυλής και ως εκ τούτου, μπορεί να παραπλανήσει το κοινό ως προς την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

Μια ονομασία προέλευσης ή μια γεωγραφική ένδειξη δεν εγγράφεται εάν, λαμβανομένης υπόψη της φήμης ενός εμπορικού σήματος, του γεγονότος ότι είναι ευρύτατα γνωστό και της διάρκειας χρησιμοποίησης του, η εγγραφή θα μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.

Παρέχεται η δυνατότητα στην Τεχνική Επιτροπή, όταν θεωρείται χρήσιμο, να ζητήσει απόψεις από αρμόδιες κυβερνητικές ή μη υπηρεσίες για την εξέταση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν από κάποια αίτηση. Στη συνέχεια θα αποφαίνεται κατά πόσο ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι που καθορίζονται από τη νομοθεσία για την αναγνώριση και προστασία ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων.
Η απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής κοινοποιείται ταυτόχρονα στον αιτητή και στο Γραφείο της Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη το οποίο, σε περίπτωση θετικής απόφασης, προβαίνει στη δημοσίευση της στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα, εφόσον έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης, γραπτή ένσταση κατά της απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής για εγγραφή της ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης ως προστατευόμενης. Η ένσταση υποβάλλεται, μέσω του Γραφείου της Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, προς την Τεχνική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί ένσταση εντός τριών μηνών το Γραφείο της Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη προχωρεί στην εγγραφή της ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης στο Μητρώο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις από το Γραφείο της Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τόσο στο Γραφείο αυτό (τηλ. 22404307) όσο και στο Τμήμα Γεωργίας (τηλ. 22408565).

Το Δεκέμβριο του 2003 υποβλήθηκε αίτηση για κατοχύρωση της ονομασίας “Λουκούμι Γεροσκήπου” ως Προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Η αίτηση εγκρίθηκε και, αφού πέρασε τη διαδικασία των ενστάσεων, προωθήθηκε και βρίσκεται τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξεταστεί για επέκταση της κατοχύρωσης της ονομασίας από εθνική σε κοινοτική. Στην ίδια κατηγορία προϊόντων έχει υποβληθεί αίτηση για κατοχύρωση της ονομασίας “Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου” ως προϊόντος ΠΓΕ. Η εξέταση της έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Το Μάρτιο του 2004, η Αρμόδια Αρχή έλαβε αιτήσεις για κατοχύρωση τεσσάρων αλλαντικών ως Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ): την “Ποσυρτή (Μπέικον) Κρασάτο Κύπρου”, το “Χοιρομέρι Κύπρου”, τα “Χωριάτικα Λουκάνικα Κύπρου” και την “Κρασάτη Λούντζα Κύπρου”. Η αίτηση για την ονομασία “Χωριάτικα Λουκάνικα Κύπρου” έχει απορριφθεί ενώ συνεχίζεται η εξέταση για τις τρεις άλλες ονομασίες.

Στα πλαίσια των Μέτρων Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων, είχε επίσης εγκριθεί πριν την ένταξη ειδικό σχέδιο για παραχώρηση κινήτρων για την ετοιμασία φακέλων συγκεκριμένων προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, έχουν υποβληθεί και εξετάζονται αιτήσεις για πέντε προϊόντα: “Παφίτικο τυρί”, “Λουκάνικο Πάφου”, “Λουκάνικο Πιτσιλιάς”, “Τραχανάς Κύπρου” και “Φλαούνα Κύπρου”.

Επίσης, έχει εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή ένας από τους τρεις φάκελους που υποβλήθηκαν για κατοχύρωση της ονομασίας “Χαλλούμι” ως προϊόντος ΠΟΠ, ο οποίος τώρα βρίσκεται στο στάδιο των ενστάσεων σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα Διδυμοποίησης Κύπρου-Πορτογαλίας έχει αρχίσει στις 22 Ιουλίου 2005 και θα διαρκέσει 6 μήνες. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σαν στόχο τη βελτίωση των δομών των αρμόδιων αρχών όσον αφορά τόσο την εξέταση των φακέλων για κατοχύρωση γεωγραφικών ονομασιών όσον και τον έλεγχο των προδιαγραφών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


28 Ιουλίου, 2005
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ