Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - 12/08/2005


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους παρασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς βιοκτόνων σκευασμάτων ότι, σύμφωνα με τον περί Βιοκτόνων Νόμο του 2004 που είναι εναρμονισμένος με την Οδηγία 98/8/EK, κάθε παρασκευαστής, εισαγωγέας, διανομέας βιοκτόνων που εμπορεύεται και διαθέτει στην αγορά βιοκτόνα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Τμήμα Γεωργίας για εγγραφή των προϊόντων του.

Σύμφωνα με τον ορισμό που καθορίζεται στο Νόμο, βιοκτόνα προϊόντα θεωρούνται ως οι δραστικές ουσίες και τα παρασκευάσματα που περιέχουν μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες, με τη μορφή με την οποία προσφέρονται στο χρήστη, τα οποία προορίζονται να καταστρέφουν, να αποτρέπουν, να καθιστούν αβλαβή, να προλαμβάνουν τη δράση ή κατ΄ άλλο τρόπο να ασκούν περιοριστική δράση επί κάθε βλαβερού οργανισμού με χημικά ή βιολογικά μέσα και περιλαμβάνει τύπους προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα VII του Νόμου αυτού. Ως βιοκτόνα καθορίζονται οι ακόλουθοι τύποι:

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 1: Απολυµαντικά και γενικά βιοκτόνα προϊόντα

Σ' αυτούς τους τύπους προϊόντων δεν περιλαµβάνονται τα προϊόντα καθαρισµού που δεν προβλέπεται να έχουν βιοκτόνο χαρακτήρα, περιλαµβανοµένων των απορρυπαντικών σε µορφή υγρού ή σκόνης και των παρόµοιων προϊόντων.

Τύπος προϊόντων 1: Βιοκτόνα προϊόντα για την ανθρώπινη υγιεινή

Τα προϊόντα αυτής της οµάδας είναι βιοκτόνα προϊόντα χρησιµοποιούµενα για την ανθρώπινη υγιεινή.

Τύπος προϊόντων 2: Απολυµαντικά για ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους και άλλα βιοκτόνα προϊόντα

Προϊόντα για την απολύµανση του αέρα, των επιφανειών, των υλικών του εξοπλισµού και της επίπλωσης που δεν έρχονται σε άµεση επαφή µε τα τρόφιµα ή τις ζωοτροφές σε ιδιωτικούς, δηµόσιους και βιοµηχανικούς χώρους, περιλαµβανοµένων των νοσοκοµείων, καθώς και προϊόντα χρησιµοποιούµενα ως φυκοκτόνα, αλγεοκτόνα.

Οι τοµείς χρήσης περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, πισίνες, ενυδρεία, νερά κολύµβησης και άλλα· συστήµατα κλιµατισµού, τοίχους και δάπεδα νοσοκοµείων και άλλων ιδρυµάτων, χηµικές τουαλέτες, ακάθαρτα ύδατα, απόβλητα νοσοκοµείων, έδαφος και άλλα υποστρώµατα (σε παιδικές χαρές).

Τύπος προϊόντων 3: Βιοκτόνα προϊόντα του κτηνιατρικού τοµέα

Τα προϊόντα αυτής της οµάδας είναι βιοκτόνα προϊόντα χρησιµοποιούµενα για κτηνιατρικούς σκοπούς, περιλαµβανοµένων των προϊόντων που χρησιµοποιούνται σε χώρους όπου στεγάζονται, φυλάσσονται ή µεταφέρονται ζώα.

Τύπος προϊόντων 4: Απολυµαντικά χώρων τροφίµων και διατροφής

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την απολύµανση εξοπλισµού, δοχείων, σκευών κατανάλωσης, επιφανειών ή σωληνώσεων που έχουν σχέση µε την παραγωγή, τη µεταφορά, την αποθήκευση ή την κατανάλωση τροφίµων, ζωοτροφών ή ποτών (συµπεριλαµβανοµένου του πόσιµου νερού)για ανθρώπους και ζώα.

Τύπος προϊόντων 5: Απολυµαντικά πόσιµου νερού

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την απολύµανση πόσιµου νερού (τόσο για ανθρώπους όσο και για ζώα).

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 2: Συντηρητικά

Τύπος προϊόντων 6: Συντηρητικά συσκευασµένων ειδών

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση µεταποιηµένων προϊόντων, πλην τροφίµων και ζωοτροφών, σε δοχεία µέσω του ελέγχου της µικροβιακής αλλοιώσεως ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρησή τους μέχρι να πωληθούν.

Τύπος προϊόντων 7: Συντηρητικά µεµβρανών

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση µεµβρανών ή επιστρώσεων µέσω του ελέγχου της µικροβιακής αλλοιώσεως ώστε να προστατεύονται οι αρχικές ιδιότητες της επιφάνειας των υλικών ή αντικειµένων, όπως χρώµατα, πλαστικά, σφραγιστικά υλικά, κόλλες τοίχων, συνδετικά, χαρτιά, έργα τέχνης.

Τύπος προϊόντων 8: Συντηρητικά ξύλου

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση ξύλου από το στάδιο του πριονιστηρίου συµπεριλαµβανοµένου, ή προϊόντων ξύλου µέσω του ελέγχου των οργανισµών που καταστρέφουν ή παραµορφώνουν το ξύλο. Σ' αυτόν τον τύπο προϊόντων περιλαµβάνονται τα προϊόντα τόσο προληπτικής όσο και θεραπευτικής χρήσης.

Τύπος προϊόντων 9: Συντηρητικά ινών, δέρµατος, ελαστικού και πολυµερισµένων υλικών

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση υλικών από ίνες ή πολυµερισµένων υλικών, όπως τα προϊόντα από δέρµα, καουτσούκ, χαρτί ή ύφασµα και το καουτσούκ, µέσω του ελέγχου της µικροβιολογικής αλλοιώσεως.

Τύπος προϊόντων 10: Συντηρητικά οικοδοµικών υλικών

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τη διατήρηση και την αποκατάσταση βλαβών οικοδοµικών ή άλλων κατασκευαστικών υλικών, εκτός του ξύλου, µέσω του ελέγχου της προσβολής τους από µικρόβια και φύκη.

Τύπος προϊόντων 11: Συντηρητικά υγρών συστηµάτων ψύξεως και επεξεργασίας

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση του νερού ή των άλλων υγρών που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα ψύξεως και επεξεργασίας µέσω του ελέγχου των επιβλαβών οργανισµών, όπως είναι τα µικρόβια, τα φύκη και τα µύδια.

Τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τη διατήρηση του πόσιµου νερού δεν περιλαµβάνονται σ' αυτόν τον τύπο προϊόντων.

Τύπος προϊόντων 12: Γλοιοκτόνα

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την πρόληψη ή τον έλεγχο της ανάπτυξης γλοιού σε υλικά που χρησιµοποιούνται σε βιοµηχανικές επεξεργασίες, π.χ. σε πολτό ξύλου ή χάρτου, σε πορώδη στρώµατα άµµου στη βιοµηχανία άντλησης πετρελαίου.

Τύπος προϊόντων 13: Συντηρητικά ρευστών µεταλλουργίας

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση των ρευστών µεταλλουργίας µέσω του ελέγχου της µικροβιακής αλλοίωσης.

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 3: Προϊόντα ελέγχου βλαβερών οργανισµών

Τύπος προϊόντων 14: Τρωκτικοκτόνα

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των ποντικών, των αρουραίων ή άλλων τρωκτικών.

Τύπος προϊόντων 15: Πτηνοκτόνα

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των πτηνών.

Τύπος προϊόντων 16: Μαλακιοκτόνα

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των µαλακίων.

Τύπος προϊόντων 17: Ιχθυοκτόνα

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των ιχθύων. Σ΄ αυτόν τον τύπο προϊόντων δεν περιλαµβάνονται τα προϊόντα για τη θεραπεία των ασθενειών των ιχθύων.

Τύπος προϊόντων 18: Εντοµοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για τον έλεγχο άλλων αρθροπόδων

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των αρθροπόδων (π.χ. εντόµων, αραχνοειδών και καρκινοειδών).

Τύπος προϊόντων 19: Απωθητικά και προσελκυστικά

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο επιβλαβών οργανισµών, (ασπόνδυλων όπως οι ψύλλοι, σπονδυλωτών όπως τα πτηνά), µέσω της απώθησης ή της προσέλκυσής τους, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρησιµοποιούνται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική υγιεινή απευθείας ή εµµέσεως.

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 4: Άλλα βιοκτόνα

Τύπος προϊόντων 20: Συντηρητικά τροφίµων ή ζωοτροφών

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση των τροφίµων ή των ζωοτροφών µέσω του ελέγχου των επιβλαβών οργανισµών.

Τύπος προϊόντων 21: Αντιρρυπαντικά προϊόντα

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της ανάπτυξης και της εγκατάστασης ρυπαντικών οργανισµών (µικροβίων και ανώτερων µορφών φυτικών ή ζωικών ειδών)σε σκάφη, εξοπλισµό υδατοκαλλιέργειας ή σε άλλες κατασκευές που χρησιµοποιούνται µέσα στο νερό.

Τύπος προϊόντων 22: Υγρά βαλσαµώµατος και ταρίχευσης

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την απολύµανση και τη διατήρηση πτωµάτων ανθρώπων ή ζώων ή τµηµάτων τους.

Τύπος προϊόντων 23: Έλεγχος άλλων σπονδυλωτών

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των επιβλαβών ζώων.

Συμβουλεύονται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τους προμηθευτές τους ώστε να διαπιστώνουν για τα προϊόντα που τους προμηθεύουν κατά πόσο αυτά εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 98/8/EK και των Κανονισμών που εκδόθηκαν σύμφωνα με αυτή.

Τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως χρονοδιάγραμμα για την εγγραφή των προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά των κρατών-μελών μέχρι τις 30 Αυγούστου του 2006. Αυτό σημαίνει ότι μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2006 απαγορεύεται η τοποθέτηση στην αγορά (καταστήματα και αποθήκες) των δραστικών ουσιών και των βιοκτόνων προϊόντων που δεν έχουν εγγραφεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις σχετικές αιτήσεις από τον Κλάδο Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας (γωνία Ναυαρίνου και Σαριπόλου αρ.1, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία) του Τμήματος Γεωργίας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία η διάθεση στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας βιοκτόνου για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια είναι αδίκημα και προβλέπονται αυστηρές ποινές.


12 Αυγούστου, 2005
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς