Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Καθεστώς Ενίσχυσης της Μεταποίησης Εσπεριδοειδών
εμπορική περίοδος 2011-2012 - 07/10/2011


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του Καθεστώτος Ενίσχυσης της Μεταποίησης Εσπεριδοειδών στο πλαίσιο της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, ανακοινώνει ότι οι εγκεκριμένες εταιρείες μεταποίησης εσπεριδοειδών για συμμετοχή στο Καθεστώς Ενίσχυσης κατά την εμπορική περίοδο 2011-2012 είναι οι ακόλουθες:

1. ΝΕΑ ΣΕΒΕΓΕΠ ΛΤΔ, Δρόμος Τροόδους αρ. 46, Τ.Κ. 2722 Αστρομερίτης, Λευκωσία. Τηλ.: 22821121
2. ΚΕΑΝ ΛΤΔ, Προμαχών Ελευθερίας 35, Τ.Κ. 4103 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός. Τηλ.: 25883100
3. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ, Τ.Θ. 50021, 3600 Ζακάκι, Λεμεσός. Τηλ.: 25392078

Τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Καθεστώς, θα πρέπει να συνάψουν Σύμβαση Μεταποίησης με τουλάχιστον έναν από τους πιο πάνω εγκεκριμένους μεταποιητές, το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2011 και να την καταθέσουν σε δύο πρωτότυπα και πέντε αντίγραφα στο οικείο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύναψής της.

Οι Συμβάσεις Μεταποίησης μπορούν να συναφθούν είτε μεταξύ των εγκεκριμένων μεταποιητών και αναγνωρισμένων Ομάδων /Οργανώσεων Παραγωγών οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα μέλη τους, είτε μεταξύ των εγκεκριμένων μεταποιητών και παραγωγών που δεν είναι μέλη σε κάποια αναγνωρισμένη Ομάδα /Οργάνωση Παραγωγών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με τις διαδικασίες του Καθεστώτος οι αναγνωρισμένες Ομάδες /Οργανώσεις Παραγωγών ή οι μεμονωμένοι παραγωγοί που θα συνάψουν Συμβάσεις Μεταποίησης, θα δικαιούνται να παραδώσουν φρούτα για μεταποίηση εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την κατάθεση των Συμβάσεων στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, ενώ οφείλουν να ενημερώνουν το Τμήμα Γεωργίας την προηγούμενη της παράδοσης φρούτων στις μονάδες μεταποίησης με Έντυπο Κοινοποίησης κατάλληλα συμπληρωμένο. Επίσης οφείλουν να κοινοποιούν στο Τμήμα Γεωργίας τα Πιστοποιητικά Παράδοσης που θα εκδίδονται στα σημεία παράδοσης των φρούτων, πλήρως συμπληρωμένα και υπογραμμένα το αργότερο την Παρασκευή που έπεται της εβδομάδας των παραδόσεων.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, αλλά και προμήθεια σχετικών εντύπων, παρακαλώ όπως αποτείνεστε στα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς