Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Έκτακτα μέτρα στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών λόγω της επιβολής στις 7 Αυγούστου, 2014 από τη Ρωσική κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία. - 09/10/2014 10:18:07 πμ


Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι εγκρίθηκαν σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο τα έκτακτα μέτρα στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την επιβολή του Ρωσικού εμπάργκο. Τα έκτακτα μέτρα στήριξης αποφασίστηκαν από την Ευρωπαική Επιτροπή στις 29 Σεπτεμβρίου του 2014 και μετά από παραστάσεις του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, αποφασίστηκε όπως στα έκτακτα μέτρα στήριξης συμπεριληφθούν και τα εσπεριδοειδή. Από τα προϊόντα που εξάγει η Κύπρος στη Ρωσία, από τον Κανονισμό καλύπτονται τα Πορτοκάλια, οι Κλημεντίνες και τα Μανταρίνια.
Τα μέτρα αφορούν την πρώιμη συγκομιδή (πράσινο τρυγητό) Μανταρινιών και Πορτοκαλιών σε εκτάσεις που αντιστοιχούν σε 18.620 τόνους προϊόντων και απόσυρση από τη αγορά και δωρεάν διανομή είτε άλλους προορισμούς 600 τόνων μανταρινιών Νόβα (κατά προταιρεότητα) και Μιννεόλα, ομφαλοφόρων ποικιλιών πορτοκαλιών και ποικιλιών κλημεντίνης.

Απόσυρση για δωρεάν διανομή και άλλους προορισμούς: Για την εφαρμογή της απόσυρσης για δωρεάν διανομή και άλλους προορισμούς δικαιούχοι είναι τόσο τα μέλη αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών, όσο και τα μη μέλη. Για τη δωρεάν διανομή το ύψος της ενίσχυσης θα αφορά το 100% του ποσού που προβλέπει ο Κανονισμός τόσο για τα μέλη όσο και για τα μη μέλη Ορ. Παραγωγών. Για την απόσυρση για άλλους προορισμούς τα μέλη Ορ. Παραγωγών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα λαμβάνουν το 100% του ποσού που προβλέπεται από τον Κανονισμό, (75% ενωσιακή στήριξη και 25% από το Επιχειρησιακό Ταμείο της Οργάνωσης Παραγωγών) ενώ τα μέλη Ορ. Παραγωγών που δεν εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τα μη μέλη Ορ. Παραγωγών θα λαμβάνουν 50% του ποσού της στήριξης. Τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν από τους δικαιούχους αιτητές το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014.

Πίνακας 1. Μέγιστα πόσα στήριξης για δωρεάν διανομή και άλλους προορισμούς
Ποικιλία
Απόσυρση για δωρεάν διανομή
(€/τόνο)
Απόσυρση για άλλους προορισμούς
(€/τόνο)
Μέλη Ορ. Παρ.
Μη μέλη Ορ. Παρ.Μέλη Ορ.
Παρ.Μη μέλη Ορ. Παρ.
Νόβα, Μιννεόλα
195
19519597,50
Ομφαλοφόρα Πορτοκάλια
210
210210105
Κλημεντίνες
221,60
221,6019597,50

Πρώιμη Συγκομιδή: Για την εφαρμογή του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής, τα μέλη αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα τυγχάνουν συνολικής στήριξης ανά δεκάριο το 100% του ποσού που προβλέπεται από τον Κανονισμό, (75% ενωσιακή στήριξη και 25% από το Επιχειρησιακό Ταμείο της Οργάνωσης Παραγωγών). Οι παραγωγοί μη μέλη σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών και τα μέλη Οργανώσεων Παραγωγών που δεν εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, θα τυγχάνουν συνολικής στήριξης ανά δεκάριο το 50% του ποσού που προβλέπεται από τον Κανονισμό, το οποίο αφορά μόνο ενωσιακή στήριξη. Τα μέγιστα ποσά των ενισχύσεων ανά κατηγορία δικαιούχων περιγράφονται στον Πίνακα 2. Το τελικό ποσό που θα καταβάλλεται στο δικαιούχο θα προέρχεται μετά από επιτόπια εκτίμηση της παραγωγής.


Πίνακας 2. Μέγιστα πόσα στήριξης για πρώιμη συγκομιδή (πράσινο τρυγητό)
Ποικιλία
Μέγιστη Ανώτατη στήριξη
(€/δεκάριο)
Μέλη Ορ. Παρ.Μη μέλη Ορ. Παρ.
Μαντόρα
614,25307,12
Βαλέντσια
945472,5


Για την εφαρμογή του μέτρου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής εντός της περιόδου που θα καθορίσει η Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Γεωργίας) πολύ σύντομα. Οι Οργανώσεις Παραγωγών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν μια ενιαία αίτηση για τα μέλη τους που θα συμμετέχουν στο Μέτρο.
Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 1 δεκάριο και οι καρποί που θα συγκομιστούν θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από ζημιές πριν από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω των καιρικών συνθηκών, είτε λόγω ασθένειας ή άλλης αιτίας. Το συγκομισμένο προϊόν θα πρέπει ακολούθως να μετουσιωθεί.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς