Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Έγκριση Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017-2019 και Αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση Α2: «Λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομίας» - 28/09/2016 11:56:31 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνει την έγκριση του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017-2019 για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων σύμφωνα, με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, τον κατ΄εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2015, τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2015 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, καθώς την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής C(2016)4133 ημερομηνίας 05.07.2016 και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 80.381 ημερομηνίας, 09.03.2016.

Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και ποσοστό 50% από Εθνικούς Πόρους. Το ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης για τα μελισσοκομικά έτη 2017, 2018 και 2019 ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ανά μελισσοκομικό έτος, σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) με αριθμό 2016/1102 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2016. Σημειώνεται ότι ως «μελισσοκομικό έτος» νοείται η περίοδος 12 διαδοχικών μηνών από την 1η Αυγούστου έως την 31η Ιουλίου του έτους στο οποίο αναφέρονται, εντός της οποίας όλες οι ενέργειες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν.

Παράλληλα ανακοινώνεται η διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης Α2 που αφορά τη Λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομίας για τα έτη, 2017, 2018 και 2019. Η Δράση Α2 αφορά Οργανωμένα Σύνολα Μελισσοκόμων με Νομική Οντότητα. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από Φορείς Μελισσοκόμων ορίζεται η 5η Οκτωβρίου 2016. Αιτήματα που θα παραλαμβάνονται μετά την 5η Οκτωβρίου 2016, θα σφραγίζονται ως εκπρόθεσμα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η προμήθεια του εντύπου και η υποβολή του αιτήματος για τη Δράση Α2 θα πραγματοποιείται στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας του Τμήματος Γεωργίας.

Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την ΕΕ, είναι διαθέσιμο στο κοινό στην ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας και στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy του ΚΟΑΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 22819948, 22819885, 22819884.

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/02839B6174B8605FC225802F00251997?OpenDocument
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΠ 2017 - 2019 - ΔΡΑΣΗ Α2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 283,35Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ