Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2006 23/1-17/3/2006 - 04/01/2006


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) εφαρμόζει για τρίτη χρονιά το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων για τα πιο κάτω Μέτρα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006, στα οποία οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ΚΟΑΠ από τις 23 Ιανουαρίου μέχρι τις 17 Μαρτίου 2006:

· Μέτρο 2.1.α: Περιορισμός της Νιτρορύπανσης κατά προτεραιότητα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνονται στις ευαίσθητες περιοχές.

· ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.2.1: Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις Πατάτες, τα Εσπεριδοειδή, τα Οινοποιήσιμα Αμπέλια και τις Αροτραίες Καλλιέργειες.

· ΜΕΤΡΟ 2.6: Παροχή εξισωτικών πληρωμών σε μειονεκτικές περιοχές.

Τα πιο πάνω Σχέδια / Μέτρα περιλαμβάνονται σε μια και μοναδική αίτηση, την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2006, για την οποία θα γίνει αναφορά στη συνέχεια.

Βελτιώσεις και καινοτομίες

Κάνοντας μια αναδρομή στη διετή παρουσία του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, εύκολα κάποιος μπορεί να διαπιστώσει ότι ο ευέλικτος αυτός Οργανισμός, καθοδηγούμενος τόσο από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όσο και από την ανάγκη για ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών, έχει κάνει άλματα βελτίωσης και καινοτομίες οι οποίες στόχο έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών.

Μια από αυτές τις καινοτομίες που εφαρμόστηκε το 2005 και επαναλαμβάνεται και το 2006 είναι η ενοποίηση διαφόρων αιτήσεων και η δημιουργία μιας ενιαίας αίτησης. Βεβαίως τα Σχέδια / Μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτή την κοινή αίτηση δεν επιλέγηκαν τυχαία αλλά λήφθηκε υπόψη ότι η επιδότηση τους παρέχεται με βάση τη έκταση. Γι’ αυτό και ονομάστηκε Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ενοποίηση των αιτήσεων και η δημιουργία της Ενιαίας Αίτησης έτυχε θετικών σχολίων τόσο από Ευρωπαίους Ελεγκτές που βρίσκονταν πρόσφατα στην Κύπρο όσο και από τους αιτητές, για τους οποίους απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες ένταξης στα διάφορα εκταρικά Σχέδια.

Προτού γίνει λεπτομερής αναφορά στην αίτηση, αναφέρεται ότι ο ΚΟΑΠ στέλνει ταχυδρομικώς τις οδηγίες συμπλήρωσης και το έντυπο της αίτησης με προεκτυπωμένα τόσο τα προσωπικά όσο και τα κτηματολογικά στοιχεία σε όσους υπέβαλαν αίτηση και το 2005. Όσοι θα υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση το 2006, μπορούν να προμηθευτούν κενά έντυπα αίτησης και οδηγίες συμπλήρωσης από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. Επίσης, όλοι οι αιτητές προτρέπονται να προμηθευτούν και το Ενημερωτικό Έντυπο από τα Επαρχιακά Γραφεία, το οποίο παρακαλούνται όπως μελετήσουν προτού συμπληρώσουν την αίτηση.
Τι περιλαμβάνει η Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2006

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ)
Στην περίπτωση υφιστάμενου αιτητή, τα στοιχεία αυτά είναι προεκτυπωμένα, σύμφωνα με την Ενιαία Αίτηση του 2005. Προεκτυπωμένος είναι και ο Διεθνής Αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Στην περίπτωση νέου αιτητή, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία και να επισυναφθεί πρωτότυπο έντυπο από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο να αναγράφεται ο Διεθνής Αριθμός Λογαριασμού.

ΦΥΛΛΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Ο αιτητής καλείται να συμπληρώσει κατάλληλα τις στήλες του πίνακα, ώστε να εντάξει τα τεμάχια του στα διάφορα Σχέδια / Μέτρα της αίτησης. Συγκεκριμένα, για ένταξη των τεμαχίων στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων είναι αρκετό να αναγραφούν τα κτηματολογικά στοιχεία των τεμαχίων, η Αιτούμενη Έκταση και το Είδος Καλλιέργειας. Για ένταξη των τεμαχίων στα υπόλοιπα Μέτρα (Μέτρο 2.1.α, Καθεστώς 2.2.1, Μέτρο 2.6) ο αιτητής καλείται να ακολουθήσει το Σχεδιάγραμμα των Οδηγιών Συμπλήρωσης που συνοδεύουν την αίτηση.

Σημειώνεται ότι στην προεκτυπωμένη αίτηση που θα λάβουν οι υφιστάμενοι αιτητές, δίνονται και κάποιες πληροφορίες που θα χρησιμεύσουν καθοδηγητικά για τη συμπλήρωση της αίτησης. Συγκεκριμένα, δίνεται η ψηφιοποιημένη έκταση του κάθε τεμαχίου (δηλαδή η έκταση που είναι καταχωρημένη στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του ΚΟΑΠ), το Είδος Καλλιέργειας και ο Αριθμός δέντρων, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση του 2005. Επίσης, σε περίπτωση αλλαγής / ανανέωσης των δηλωθέντων, κατά το 2005, αριθμών των τεμαχίων, δίνεται προεκτυπωμένος τόσο ο προηγούμενος αριθμός των τεμαχίων αυτών όσο και ο νέος αριθμός, ώστε να φέρεται εις γνώση του αιτητή η αλλαγή που έγινε στα κτηματολογικά στοιχεία των τεμαχίων του.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Καθεστώς 2.3.1 δεν περιλαμβάνεται στην Ενιαία Αίτηση του 2006 όπως έγινε σε αυτήν του 2005. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Διαχειριστική Αρχή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε να μην επαναπροκηρύξει το Καθεστώς αυτό για τρίτη χρονιά λόγω περιορισμένων κονδυλίων. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να ενταχθούν νέοι αιτητές στο Καθεστώς 2.3.1 αλλά ούτε και οι υφιστάμενοι αιτητές να προσθέσουν νέα τεμάχια. Όσοι υπέβαλαν αίτηση το 2004 ή το 2005 για συμμετοχή στο πιο πάνω Καθεστώς, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και εφόσον το επιτρέπουν τα αποτελέσματα των ελέγχων, θα λάβουν συμβόλαια με τα οποία θα δεσμεύονται ότι θα εφαρμόζουν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις για μία πενταετία.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Στο τελευταίο μέρος της αίτησης αναγράφονται διάφορα έγγραφα που αφορούν τα διάφορα Σχέδια / Μέτρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση και ο αιτητής καλείται να σημειώσει ποιά και πόσα έγγραφα έχει επισυνάψει στην αίτηση.

Τελειώνοντας τη συμπλήρωση της αίτησης, ο αιτητής καλείται να ελέγξει προσεκτικά τα στοιχεία που έχει δηλώσει, να διορθώσει τυχόν λάθη και να υπογράψει την αίτηση, αναγράφοντας επίσης την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 23 Ιανουαρίου 2006 και λήγει στις 17 Μαρτίου 2006. Η υποβολή θα γίνεται στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ, καθώς και σε άλλους χώρους που θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον. Ο ΚΟΑΠ κάνει έκκληση στους αιτητές να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έγκαιρα ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
3 Ιανουαρίου, 2006
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς