Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα Καταπολέμησης του Αφθώδους Πυρετού - 07/11/2007

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2007
(Ν. 109 (Ι) / 2001, Ν. 82 (Ι) / 2003 και Ν. 116 (I) /2007)

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Καταπολέµηση του Αφθώδους Πυρετού)
Κανονισµοί του 2004

(Κ.Δ.Π. 872/2004)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δυνάμει του Κανονισμού 8 και 20

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανακοινώνουν ότι έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία Αφθώδους Πυρετού στην περιοχή της Δρομολαξιάς.

Για την αποφυγή τυχόν εξάπλωσης του ιού του Αφθώδους Πυρετού σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 (3) της ΚΔΠ 872/2004 επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση της μετακίνησης ζώων ευπαθών ειδών σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης της αποστολής ζώων για σφαγή.

Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η αποστολή από τη Δημοκρατία τόσο προς τα κράτη μέλη και όσο και τις τρίτες χώρες ζώων των ευπαθών ειδών, του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από τα ζώα αυτά.

Με βάση τις εξουσίες που τους παρέχει ο Κανονισμός 20 των περί της Υγείας των Ζώων (Καταπολέμηση του Αφθώδους Πυρετού) Κανονισμών του 2004, κηρύσσουν τις πιο κάτω περιοχές σε ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Ως Ζώνη Προστασίας, την περιοχή ακτίνας 3 χιλιομέτρων γύρω από το επιβεβαιωθέν κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Δρομολαξιά, η οποία περιλαμβάνει τη Δρομολαξιά, μέρος του βορείου τμήματος των κοινοτήτων Μενεού, Κιτίου και Τερσεφάνου, το νότιο μέρος του Δήμου Αραδίππου, το δυτικό μέρος του Δήμου Λάρνακας και τμήμα νότιο ανατολικά του Καλού Χωριού Λάρνακας.

Ως Ζώνη Επιτήρησης, την περιοχή ακτίνας 10 χιλιομέτρων γύρω από το επιβεβαιωθέν κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Δρομολαξιά, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια των ακόλουθων κοινοτήτων: Περβόλια, Κλαυδιά και Λειβάδια, το ανατολικό ήμισυ της επικράτειας του Αλεθρικού και της Αγίας Άννας, μικρό ανατολικό τμήμα του χωριού Πυργά, το βόρειο ήμισυ της επικράτειας Κιβισιλίου, σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια των Σοφτάδων, το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Αραδίππου, το νοτιοανατολικό τμήμα της Κόσης, και το νότιο τμήμα των Κελιών. Επίσης, περιλαμβάνεται το τμήμα των ακόλουθων κοινοτήτων το οποίο βρίσκεται εκτός της ζώνης προστασίας: Μενεού, Κίτι, Τερσεφάνου, Καλό Χωριό Λάρνακας και Δήμος Λάρνακας.

Στις ζώνες αυτές εφαρμόζονται άμεσα τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στους περί της Υγείας των Ζώων (Καταπολέμηση του Αφθώδους Πυρετού) Κανονισμούς του 2004 (κ.Δ.Π. 272/2004), που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α)
Θανάτωση όλων των ζώων των εκμεταλλεύσεων στις οποίες επιβεβαιώνεται επίσημα η παρουσία αφθώδους πυρετού.
(β)
γίνεται το συντομότερο δυνατόν και τηρείται ενημερωμένη καταγραφή όλων των εκμεταλλεύσεων με ζώα ευπαθών ειδών, καθώς και απογραφή όλων των ζώων που υπάρχουν στις εκμεταλλεύσεις αυτές·
(γ)
Διενέργεια από μέρους του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου Λάρνακας τακτικών επισκέψεων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων για διενέργεια κλινικών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις, και της τήρησης αρχεiου όσον αφορά τις επισκέψεις και τις σχετικές παρατηρήσεις.
(δ)
Καταγραφή όλων των αποθεμάτων γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας, σφάγιων, προβιών, εμβρύων, ωαρίων, κόπρου, καθώς και ζωοτροφών.
(ε)
Απολύμανση των εισόδων και εξόδων των εκμεταλλεύσεων και των κύριων οδικών αρτηριών.
(στ)
Απαγορεύεται η μετακίνηση ανθρώπων και οχημάτων προς και από τις εκμεταλλεύσεις, εκτός των νόμιμων ιδιοκτητών των εκμεταλλεύσεων.
(ζ)
Απαγορεύεται το κυνήγι, καθώς και η συλλογή σαλιγκαριών και μανιταριών.
(η)
Απαγορεύεται η έξοδος ζώων των ευπαθών ειδών από την εκμετάλλευση στην οποία βρίσκονται, χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
(θ)
Απαγορεύονται οι μετακινήσεις μεταξύ εκμεταλλεύσεων και η μεταφορά ζώων ευπαθών ειδών, χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
(ι)
Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων στο σφαγείο για σφαγή, χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
(ια)
Απαγορεύεται η διοργάνωση εμποροπανηγύρεων, αγορών εκθέσεων και άλλων συναθροίσεων ζώων ευπαθών ειδών, καθώς και οι συγκεντρώσεις και διασπορές τους.
(ιβ)
Απαγορεύεται η μεταφορά και διασπορά κόπρου από εκμεταλλεύσεις και υποστατικά που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας και επιτήρησης, στις οποίες εκτρέφονται ζώα ευπαθών ειδών.
(ιγ)
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά οποιωνδήποτε άλλων ζωικών προϊόντων που λαμβάνονται από ζώα ευπαθών ειδών, χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(α)
Απαγορεύεται η τεχνητή σπερματέγχυση και η συλλογή ωαρίων και εμβρύων από ζώα ευπαθών ειδών και η πλανόδια οχεία ζώων ευπαθών ειδών.
(β)
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων, τα οποία λαμβάνονται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από την προστατευτική ζώνη.
(γ)
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προβιών, δερμάτων ερίου προβάτων, τριχώματος μηρυκαστικών και τριχών χοίρων από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από την προστατευτική ζώνη.
(δ)
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ζωοτροφών, χορτονομής, χόρτου και αχύρου που προέρχονται από την προστατευτική ζώνη, χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
(ε)
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά νωπού κρέατος, κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας, τα οποία παράγονται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από την προστατευτική ζώνη χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
(στ)
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά νωπού κρέατος, κιμά, προϊόντων με βάση το κρέας και παρασκευασμάτων κρέατος από ζώα ευπαθών ειδών, τα οποία παράγονται σε εγκαταστάσεις της προστατευτικής ζώνης, χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών .
(η)
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά γάλακτος που λαμβάνεται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από την προστατευτική ζώνη και γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία παράγονται από το γάλα αυτό, χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
(θ)
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από ζώα ευπαθών ειδών, τα οποία παράγονται σε εγκατάσταση εντός της προστατευτικής ζώνης χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
(α)
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά νωπού κρέατος, κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας, τα οποία παράγονται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη επιτήρησης χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
(β)
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά νωπού κρέατος, κιμά, προϊόντων με βάση το κρέας και παρασκευασμάτων κρέατος από ζώα ευπαθών ειδών, τα οποία παράγονται σε εγκαταστάσεις της ζώνης επιτήρησης, χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών .
(γ)
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά γάλακτος που λαμβάνεται από ζώα ευπαθών ειδών που προέρχονται από τη ζώνη επιτήρησης και γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία παράγονται από το γάλα αυτό, χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών .
(δ)
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από ζώα ευπαθών ειδών, τα οποία παράγονται σε εγκατάσταση εντός της ζώνης επιτήρησης χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς