Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Προϊόντων Ποιότητας


Βιολογική Γεωργία - Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Διαδικασία προμήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων και κονδύλων πατάτας) για χρήση στη Βιολογική Γεωργία, προς εφαρμογή των προνοιών του Καν. (ΕΚ) 889/2008

1. Το Τμήμα Γεωργίας έχει δημιουργήσει την παρούσα ηλεκτρονική βάση δεδομένων, για καταχώρηση των διαθέσιμων στην Κύπρο ποικιλιών σπόρων προς σπορά και κονδύλων πατάτας προς φύτευση, που έχουν παραχθεί με βιολογικές μεθόδους.

2. Το Τμήμα Γεωργίας, ως ο διαχειριστής της βάσης αυτής, καταχωρεί τα δεδομένα μετά από αίτηση του προμηθευτή του πολλαπλασιαστικού υλικού, με την συμπλήρωση και την υποβολή του εντύπου «Τύπος Γεωργίας 508».

3. Ο προμηθευτής των σπόρων θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου που διέπει τη βιολογική γεωργία (άρθρο 27 του Καν.(ΕE) 834/2007) δηλαδή να ελέγχεται από αναγνωρισμένο οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης και να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επιχειρηματιών βιολογικής γεωργίας που διατηρεί το Τμήμα Γεωργίας.

4. Οι διάφορες ποικιλίες σπόρων ή πατατόσπορου πριν την καταχώρηση τους στην βάση δεδομένων πρέπει να διασφαλισθεί ότι πληρούν τις ισχύουσες Νομοθεσίες (Κοινοτικές και Εθνικές) που διέπουν τον έλεγχο και την πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού γενικά.

5. Στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταχωρούνται τα πιο κάτω στοιχεία:
α) Επιστημονική ονομασία είδους και ονομασία ποικιλίας.
β) Όνομα και λοιπά στοιχεία του προμηθευτή της ποικιλίας.
γ) Την περιοχή που ο προμηθευτής μπορεί να διαθέσει προς πώληση το πολλαπλασιαστικό υλικό.
δ) Τη χώρα ή την περιοχή που δοκιμάζεται και εγκρίνεται η ποικιλία, ώστε να καταχωρηθεί στους κοινούς καταλόγους ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και κηπευτικών.
ε) Την ημερομηνία από την οποία θα είναι διαθέσιμο το πολλαπλασιαστικό υλικό.
στ) Το όνομα και τον κωδικό αριθμό του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης που επιθεωρεί τον προμηθευτή.

6. Ο προμηθευτής μόλις διαπιστώνει ότι μια καταχωρημένη ποικιλία δεν είναι πλέον διαθέσιμη θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων.

7. Οι βιοκαλλιεργητές θα πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο για την λειτουργία του όλου συστήματος.

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την χρησιμοποίηση από τους βιοκαλλιεργητές σπόρων και πατατόσπορου που δεν έχουν παραχθεί με βιολογικές μεθόδους με παραχώρηση σχετικής άδειας και με την προϋπόθεση ότι έχουν παραχθεί:
α) χωρίς τη χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων που η χρήση τους δεν επιτρέπεται στη βιολογική γεωργία (Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΟΚ) 889/2008) εκτός και αν η χρήση τους προβλέπεται για φυτοϋγειονομικούς λόγους από την οδηγία 2000/29/ΕΚ και
β) χωρίς την χρησιμοποίηση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

9. Στην Κύπρο οι άδειες παραχωρούνται από το Τμήμα Γεωργίας που είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας, αφού οι ενδιαφερόμενοι βιοκαλλιεργητές συμπληρώσουν το έντυπο «Τύπος Γεωργίας 509». Το έντυπο αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ή στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία ή να αποστέλλεται με τηλεμήνυμα στον αριθμό 22658157.

10. Το Τμήμα Γεωργίας θα αποστέλλει στους αιτητές την σχετική άδεια, αφού εξετάσει τα στοιχεία της κάθε αίτησης ξεχωριστά και διαπιστώσει ότι εκπληρούται μία τουλάχιστον από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) όταν καμιά ποικιλία του είδους που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο βιοκαλλιεργητής δεν είναι καταχωρημένη στην βάση δεδομένων
β) όταν ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων και ο βιοκαλλιεργητής έχει παραγγείλει έγκαιρα
γ) όταν η ποικιλία που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο βιοκαλλιεργητής δεν είναι καταχωρημένη στη βάση δεδομένων
δ) για σκοπούς έρευνας

11. Η άδεια θα πρέπει να χορηγείται κατά την διάρκεια που επικαιροποιείται η βάση δεδομένων για το συγκεκριμένο είδος και οπωσδήποτε πριν τη σπορά ή την φύτευση των κονδύλων πατάτας. Η άδεια εκδίδεται σε μεμονωμένους χρήστες και για μια μόνο καλλιεργητική περίοδο.

12. Κατά παρέκκλιση από τα πιο πάνω η αρμόδια αρχή (Τμήμα Γεωργίας) μπορεί να εκδώσει μια γενική άδεια για συγκεκριμένο είδος ή/και ποικιλία, όταν το είδος ή η ποικιλία αυτή δεν είναι καταχωρημένη στη βάση δεδομένων. Η γενική αυτή άδεια θα πρέπει να καταχωρείται στη βάση δεδομένων.

13. Η αρμόδια αρχή που εκδίδει τις άδειες θα πρέπει να τις καταχωρεί σε συγκεκριμένη βάση δεδομένων και για κάθε είδος για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια θα πρέπει να καταχωρούνται τα πιο κάτω στοιχεία:
α) επιστημονική ονομασία του είδους και ονομασία της ποικιλίας
β) την αιτιολόγηση κάθε άδειας (αναφορά στους λόγους α, β, γ, δ όπως παρατίθενται στο σημείο 11 πιο πάνω)
γ) το συνολικό αριθμό των αδειών
δ) το σύνολο της σχετικής ποσότητας σπόρου ή κονδύλων πατάτας
ε) τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για φυτοϋγειονομικούς λόγους.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Βάση Δεδομένων Βιολογικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού.pdf (File Size: 38,79Kb)

No documents found


FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων