Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Έγκριση Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατεδάφιση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους
- 21/09/2009 - 21/09/2009


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της εφαρμογής της περιβαλλοντικής και κοινωνικής του πολιτικής ετοίμασε Σχέδιο που αφορά την κατεδάφιση οχληρών ρυπογόνων κτηνοτροφικών υποστατικών, των οποίων οι ιδιοκτήτες κτηνοτρόφοι δεν θα μετεγκατασταθούν σε άλλη περιοχή, αλλά θα τερματίσουν την κτηνοτροφική τους δραστηριότητα.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η καταβολή αποζημίωσης για εθελοντική κατεδάφιση των κτηνοτροφικών υποστατικών, που λόγω της θέσης τους έχουν καταστεί οχληρά σε μεγάλο βαθμό ή και πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος ή και των υπογείων υδροφορέων.

Επιλέξιμα κτηνοτροφικά υποστατικά είναι όλα όσα βρίσκονται σε πλήρη και συνεχή λειτουργία, τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια και κρίνονται ως οχληρά.

Το Σχέδιο έτυχε έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6.8.2009, θα έχει πενταετή διάρκεια (2009-2013) και το συνολικό του κόστος υπολογίζεται σε €3.750.000. Η χρηματοδότηση θα προέρχεται αποκλειστικά από κρατικά κονδύλια.

Η αποζημίωση που θα παρέχεται θα είναι για τα αδειούχα υποστατικά 50% της παρούσας τους αξίας, ενώ για τα μη αδειούχα θα είναι 30%. Επίσης, θα παρέχεται 5% του ύψους εγκριθέντος ποσού αποζημίωσης για κάλυψη εξόδων κατεδάφισης και απομάκρυνσης των αχρήστων υλικών και για επαναφορά του χώρου στην αρχική του κατάσταση. Επιπρόσθετα, θα παρέχεται 10% του εγκριθέντος ποσού αποζημίωσης ως κίνητρο για άμεση κατεδάφιση των υποστατικών.

Με την εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου θα καλυφθούν και οι περιπτώσεις που δεν είναι επιλέξιμες μέσω του ήδη υφιστάμενου Σχεδίου που αφορά την κατεδάφιση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών και τη μετεγκατάστασή τους.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς