Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Καταβολή Αποζημίωσης για την εφαρμογή έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς στους τομείς των αυγών και πουλερικών
- 25/08/2006 - 25/08/2006


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνουν την έναρξη εφαρμογής των πιο πάνω έκτακτων Μέτρων Στήριξης της Πτηνοτροφίας.

Τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας θα δέχονται αιτήσεις για καταβολή αποζημίωσης για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς στους τομείς των αυγών και πουλερικών. Η εφαρμογή των μέτρων προβλέπεται στον Κανονισμό αριθ. 1010/2006 (ΕΚ) της Επιτροπής προς αντιστάθμιση μέρους των οικονομικών απωλειών που προκλήθηκαν από την καταστροφή αυγών εκκόλαψης και νεοσσών κρεοπαραγωγής κατά την περίοδο Οκτωβρίου/2005-Απρίλη/2006 και την προσωρινή μείωση της παραγωγής κοτόπουλων κρεοπαραγωγής για την περίοδο Νοέμβρη/2005-Απρίλη/2006 λόγω της απώλειας εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τα πτηνοτροφικά προϊόντα από την εμφάνιση της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (Η5Ν1) σε διάφορες χώρες.

Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων Μ/ΑF/DA23/VI.I οι πτηνοτρόφοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο στο οποίο υπάγεται η μονάδα τους και να τα παραδώσουν δεόντως συμπληρωμένα μεταξύ 1.9.2006 – 18.9.2006, ώρα 14:30, το αργότερο.

Αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από όλους τους πτηνοτρόφους κρεοπαραγωγής οι οποίοι αποδεδειγμένα μείωσαν τις τοποθετήσεις νεοσσών κατά την περίοδο Νοέμβρη 2005 μέχρι Απρίλη 2006, τους πτηνοτρόφους με όρνιθες παραγωγής αυγών εκκόλαψης κρεοπαραγωγικού τύπου που έχουν προβεί σε καταστροφή αυγών κατά την περίοδο Οκτώβρη 2005 μέχρι Απρίλη 2006 και από τους εκκολάπτες που έχουν προβεί σε καταστροφή νεοσσών κατά την περίοδο Οκτώβρη 2005 μέχρι Απρίλη 2006 .

Λεπτομέρειες υπάρχουν στο ενημερωτικό έντυπο που θα δίνεται στους ενδιαφερόμενους με την Αίτηση.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
και
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

25 Αυγούστου, 2006
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ