Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας


Ανάλυση δραστηριοτήτων

Οι κύριες δραστηριότητες του Κλάδου συνοψίζονται ως ακολούθως:
1) Παροχή συμβουλών στον αγροτικό κόσμο σε θέματα φυτοπροστασίας και μελισσοκομίας: Παρέχονται συμβουλές σε θέματα φυτοπροστασίας και μελισσοκομίας στον αγροτικό κόσμο και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξη στη γεωργία και να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η παροχή των συμβουλών διασφαλίζεται μέσω (α) κατ’ ιδίαν επισκέψεων στις γεωργικές εγκαταστάσεις και φυτείες των αγροτών, (β) συγγραφή τεχνικών άρθρων σε ημερήσιο τύπο και εκλαϊκευμένα περιοδικά, (γ) έκδοση τεχνικών εγχειριδίων (δ) διεξαγωγή σχετικών ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, (ε) διεξαγωγή σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων, κ.ά.
2) Αξιοποίηση εμπειρικών προγραμμάτων, μοντέλων πρόγνωσης και διακύμανσης πληθυσμών για έκδοση φυτοπροστατευτικών ανακοινώσεων: Αξιοποιούνται εμπειρικά προγράμματα, κλιματολογικά μοντέλα και παρακολουθούνται πληθυσμοί με μέσα παγίδευσης για πρόγνωση της εμφάνισης και εκδήλωσης ασθενειών και πληθυσμών εντόμων και ακάρεων. Εκδίδονται προειδοποιητικές φυτοπροστατευτικές ανακοινώσεις που υποβοηθούν τους αγρότες να προβαίνουν και εφαρμόζουν έγκαιρα φυτοπροστατευτικά μέτρα για σοβαρές επιδημιολογικές ασθένειες και έντομα. Οι φυτοπροστατευτικές ανακοινώσεις περιλαμβάνουν κυρίως την ενημέρωση των γεωργών για τη σωστή περίοδο εφαρμογής ψεκασμών, τον ορθό τρόπο εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις καταλληλότερες δραστικές ουσίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου επιζήμιου οργανισμού.
3) Διάγνωση και επίλυση φυτοπροστατευτικών προβλημάτων σε φυτείες: Ο Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας, δια μέσου των Λειτουργών Προστασίας Φυτών των Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων, πραγματοποιεί αυτόβουλες ή μετά από πρόσκληση επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και προχωρεί σε διάγνωση και επίλυση φυτοπροστατευτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φυτείες. Για το σκοπό αυτό, έχει αναπτυχθεί δίκτυο καθημερινής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού των Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων και του Κλάδου Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας.
4) Διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων για ανίχνευση επιζήμιων οργανισμών για φυτοϋγειονομικούς σκοπούς και την παραγωγή και διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού: Ο συμβουλευτικός ρόλος του Κλάδου περιλαμβάνει, επίσης, τη διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων για ανίχνευση και ταυτοποίηση επιζήμιων οργανισμών που άπτονται φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος, για σκοπούς υποστήριξης του Κλάδου Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας, ο οποίος είναι ο αρμόδιος Κλάδος για την εφαρμογή της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο και την παραγωγή και διάθεση υγιούς φυτικού πολλαπασιαστικού υλικού.
5) Διεξαγωγή δοκιμαστικών και επιδεικτικών δοκιμών για την ανεύρεση, προώθηση νέων ή/και βελτιωμένων μεθόδων φυτοπροστασίας: Σε συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ινστιτούτα και πανεπιστήμια, διεξάγονται δοκιμαστικές ή επιδεικτικές δοκιμές για ανεύρεση, προώθηση νέων ή/και βελτιωμένων μεθόδων αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών και βελτιωμένων πρακτικών μελισσοκομίας. Τα αποτελέσματα και η τεχνογνωσία που παράγεται από αυτές τις μελέτες, αλλά και από την εφαρμοσμένη έρευνα διεθνών οργανισμών, μεταφέρονται σε επίπεδο γεωργού/μελισσοκόμου για άμεση και πρακτική εφαρμογή.
6) Εφαρμογή Σχεδίου Καταπολέμησης της Ποντίκας
7) Περιστασιακή διεξαγωγή εκστρατειών καταπολέμησης συγκεκριμένων εχθρών και ασθενειών των φυτών σε επιλέξιμες περιοχές: Υπό ιδιαίτερες συνθήκες ο Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας αναλαμβάνει περιστασιακά την οργάνωση ή τη διεξαγωγή εκστρατειών καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών, όπως είναι η τοπική μαροκινή ακρίδα, το σηριβίδι των σιτηρών (Syringopais temperatella), κ.ά.
8) Οργάνωση και συντονισμός των Συνδέσμων Προστασίας Φυτών: Ο Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας έχει το συντονισμό της εφαρμογής των περί Ιδρύσεως των Συνδέσμων για Προστασία των Φυτών Νόμων του 1972 μέχρι 2007 (Ν19/72) οι οποίοι έχουν αντικατασταθεί στις 13/6/2014 από τον περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας των Συνδέσμων Προστασίας Φυτών Νόμο του 2014 (Ν72(Ι)/2014. Ο συγκεκριμένος νόμος αποσκοπεί στην οργάνωση των γεωργών μιας γεωργικής περιφέρειας που απασχολούνται με κοινά προβλήματα φυτοπροστασίας σε Σύνδεσμο, με σκοπό να υιοθετούνται αποτελεσματικές μέθοδοι και ομαδικές εκστρατείες καταπολέμησης συγκεκριμένων εχθρών και ασθενειών. Το Τμήμα Γεωργίας συμμετέχει στο συντονισμό και οργάνωση των Συνδέσμων Προστασίας Φυτών δια του Διευθυντή ή εκπροσώπου του, ο οποίος εκ της θέσεως του είναι ο Πρόεδρος των Επιτροπών. Μέχρι σήμερα υπάρχουν 34 Σύνδεσμοι σε ολόκληρο το νησί που ασχολούνται με του εχθρούς και ασθένειες της Ελιάς, των Σιτηρών και της Αμπέλου. Ο Νόμος Ν19/1972 συνοδεύεται με το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης των Συνδέσμων, όπου οι επιλέξιμες δαπάνες και η ένταση της ενίσχυσης είναι: (α) η κάλυψη μέχρι 50% της αξίας αγοράς των φυτοφαρμάκων και άλλων μέσων φυτοπροστασίας στους Συνδέσμους Προστασίας της Ελιάς, (β) η κάλυψη μέχρι 30% της αξίας αγοράς φυτοφαρμάκων ή άλλων μέσων φυτοπροστασίας στους υπόλοιπους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών και (γ) η κάλυψη μέχρι του 30% των δαπανών των Συνδέσμων για τη διενέργεια ψεκασμών, υγειονομικών ελέγχων, εξετάσεων, εκμίσθωση υπηρεσιών, κ.ά.
9) Διεξαγωγή Επισκοπήσεων και χαρτογραφήσεων: Διεξάγονται επισκοπήσεις σε αγροτεμάχια και δενδρώδη φυτείες για καταγραφή σημαντικών φυτοπροστατευτικών προβλημάτων, όπως είναι ο ιός της Τριστέζας και οι κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας.
10) Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση εργαστηρίων: Η προώθηση κατάλληλων και αποτελεσματικών μεθόδων φυτοπροστασίας απαιτεί τη διεξαγωγή ορθών διαγνωστικών μεθόδων ανίχνευσης και ταυτοποίησης των επιζήμιων οργανισμών. Για το σκοπό αυτό ο Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, στελεχωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό στις ακόλουθες ειδικότητες: (α) φυτοπαθολογία (μύκητες και βακτήρια), (β) ιολογία, (γ) νηματωδολογία, (δ) εντομολογία και ακαρολογία, (ε) ζιζανιοκτονία, και (στ) μελισσοκομία. Οι διαγνωστικές εξετάσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή στερεομικροσκοπικών μορφολογικών και μορφομετρικών μεθόδων, βιοχημικών, ανοσοενζυματικών και μοριακών τεχνικών. Προσπάθεια του Κλάδου αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του εργαστηριακού εξοπλισμού και η βελτίωση την κτηριακών εγκαταστάσεων.
11) Εκπαίδευση και διαφώτιση του αγροτικού κόσμου και του ευρύτερου κοινού: Αναλαμβάνεται η εκπαίδευση και διαφώτιση του αγροτικού κόσμου και του ευρύτερου κοινού σε θέματα φυτοπροστασίας και μελισσοκομίας. Για τη δραστηριότητα αυτή πραγματοποιούνται τα ακόλουθα: (α) διεξαγωγή εκπαιδευτικών και διαφωτιστικών σεμιναρίων σε μικρές ομάδες αγροτών στην γεωργική περιφέρεια τους, (β) συγγραφή τεχνικών άρθρων και δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και σε εκλαϊκευμένα περιοδικά ή/και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, (γ) συγγραφή και έκδοση τεχνικών εγχειριδίων όπου διατίθονται δωρεάν στον αγροτικό κόσμο και στο ευρύτερο κοινό, (δ) διεξαγωγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων (ε) κατ’ ίδίαν επισκέψεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών.
12) Κατάρτιση μελισσοκομικών προγραμμάτων: Σε συνεργασία με άλλους Κλάδους του Τμήματος Γεωργίας, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς καταρτίζονται μελισσοκομικά προγράμματα και εποπτεύεται η εφαρμογή τους. Βάσει του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 (με τις εκάστοτε τροποποιήσεις) του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα βρίσκεται σε ισχύ το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2014-2016.
13) Τήρηση μητρώου μελισσοκόμου:Διατηρείται το μητρώο μελισσοκόμων το οποίο αναθεωρείται κατά τακτά διαστήματα. Συλλέγονται και επεξεργάζονται στοιχεία παραγωγής μελισσοκομικών προϊόντων.
14) Εφαρμογή του περί Μελισσοκομίας Νόμου του 1990 (Ν.51/1990): Ο Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας είναι ο υπεύθυνος Κλάδος για την εφαρμογή του περί Μελισσοκομίας Νόμου του 1990.
No documents found


Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Χαλλουμι

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ