Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  - 09/03/2018 02:51:24 μμ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφαση της ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2018, ενέκρινε την 2η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που υποβλήθηκε απο τη Διαχειριστική Αρχή στις 30 Ιανουαρίου 2018. 
Η τροποποίηση αφορούσε κυρίως: (α) την συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για το Μ4.1 (β) την μεταφορά πιστώσεων ύψους 2 εκατομμυριών ευρώ απο το Μ20 στο Μ4.1 και (γ) την προσθήκη νέας δράσης αγροπεριβαλλοντικής δράσης 10.1.11Γ "Διαχείριση Βοσκοτόπων"
Για την 3η έκδοση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο

http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/All/F919395BFA8D5DC8C225802F00425821?OpenDocument
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναπαραγωγή Ζώων Νόμος και Κανονισμοί και Του περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικού) Νόμου (διαβατήριο Ιπποειδών)

Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ