Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή Αιτήσεων για τη Χορήγηση Πιστοποιητικού Κατάρτισης Διανομέα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - 03/11/2015 02:02:18 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει και δέχεται Αιτήσεις για τη Χορήγηση Πιστοποιητικού Κατάρτισης Διανομέα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.


Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013, στους διανομείς που θα πρέπει να κατέχουν Πιστοποιητικό Κατάρτισης Διανομέα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων συμπεριλαμβάνονται:

- οι πωλητές φυτοπροστατευτικών προϊόντων (λιανική πώληση)
- οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι καταστημάτων λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
- τουλάχιστον ένα άτομο που είναι εργοδοτούμενο φυσικού ή νομικού πρόσωπου που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση φυτοπροστατευτικού προϊόντος στη Δημοκρατία.

Για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται:

1. Υποβολή της σχετικής αίτησης στο Τμήμα Γεωργίας (Ε21)
2. Συμμετοχή σε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που οργανώνονται από το Τμήμα
Γεωργίας
3. Επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις που οργανώνει το Τμήμα Γεωργίας με εκπαιδευτική ύλη
τη θεματολογία των πιο πάνω εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο (2) πιο πάνω, εάν αιτητής αποδείξει επάρκεια γνώσεων σε θέμα ή θέματα του Παραρτήματος ΙΙ των Κανονισμών, με την υποβολή πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου διπλώματος παρακολούθησης του αντίστοιχου θέματος ή θεμάτων που να ικανοποιεί τριμελή Επιτροπή που ορίζει η Αρμόδια Αρχή, δύναται να εξαιρεθεί από τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για το θέμα ή θέματα αυτά. Για το σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τμήμα Γεωργίας αίτηση για Εξαίρεση Συμμετοχής (Ε22) από τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Οι αιτήσεις διατίθενται στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας στον Κλάδο Ελέγχου Αγροχημικών καθώς και από τον ιστοχώρο του Τμήματος (http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/D4643A08AB42CBB5C2257DAF003490AF?OpenDocument )

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 13/11/2015 στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, στον Κλάδο Αγροχημικών, σε ηλεκτρονική μορφή (mchristoforou@da.moa.gov.cy) ή έντυπη μορφή ή στο τηλεομοιότυπο 22408645.

Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22408642 / 643 / 644
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς