Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή δηλώσεων καλλιέργειας σε δενδρώδεις καλλιέργειες - 28/02/2020 03:00:09 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί τους κατόχους ή διαχειριστές δενδρωδών καλλιεργειών ότι, για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας για τις πιο κάτω καλλιέργειες είναι αναγκαία:

Α) Μέσπιλα: με βάση τον Νόμο για την καλλιέργεια «Μέσπιλα» η εισφορά ανέρχεται σε €28,80/ δεκάριο. Στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων, τα «Μέσπιλα» εντάσσονται στις «Μόνιμες Δενδρώδεις Καλλιέργειες» όπου η εισφορά είναι €6,75/ δεκάριο. Στην περίπτωση υποβολής Δήλωσης Καλλιέργειας, ο καλλιεργητής θα χρεωθεί ακόμα €22,05 μέχρι να φτάσει το επίπεδο εισφοράς για τα Μέσπιλα και να αποκτήσει κάλυψη ως «Μέσπιλα». Εάν ο κάτοχος της εκμετάλλευσης δεν προσέλθει στην καθορισμένη περίοδο να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας, τότε η εισφορά του θα παραμείνει στα €6,75/ δεκάριο, αλλά θα αποκλειστεί από οποιαδήποτε ενίσχυση σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων. Στην προκειμένη περίπτωση αν ο εν λόγω διαχειριστής υποβάλει Δήλωση Ζημιάς για «Μέσπιλα», χωρίς προηγουμένως να έχει υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας μέσα στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, θα χρεωθεί το υπόλοιπο του ποσού μέχρι τα €28,80/ δεκάριο, χωρίς όμως να είναι δικαιούχος ενίσχυσης σε περίπτωση ζημιών.

Β) Ρόδια, Λωτοί, Ακτινίδια: με βάση τον Νόμο για τις καλλιέργειες «Ρόδια», «Λωτοί» και «Ακτινίδια» η εισφορά ανέρχεται σε €13,50/ δεκάριο. Στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων, οι καλλιέργειες αυτές εντάσσονται στα Φυλλοβόλα όπου η εισφορά είναι είτε €28,80/ δεκάριο είτε €19,80/ δεκάριο, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση της κοινότητας καλλιέργειας. Εφόσον οι καλλιεργητές των καλλιεργειών αυτών προσέλθουν και υποβάλουν εμπρόθεσμα Δήλωση Καλλιέργειας, τότε η εισφορά θα υπολογιστεί στα €13,50/ δεκάριο. Εάν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη Δήλωση Καλλιέργειας, η εισφορά θα υπολογιστεί με βάση είτε τα €28,80/ δεκάριο είτε τα €19,80/ δεκάριο. Στην περίπτωση αυτή οι καλλιεργητές θα είναι κανονικά δικαιούχοι ενίσχυσης για τις καλλιέργειες Ρόδια, Λωτοί ή Ακτινίδια, αλλά θα έχουν καταβάλει μεγαλύτερο ποσό εισφοράς από αυτό που αναλογεί στην καλλιέργεια τους.

Γ) Καρύδια: στον Νόμο αναφέρονται δύο είδη Καρυδιών: οι «Καρυδιές Κοινές» (εισφορά €13,50/ δεκάριο) και οι «Καρυδιές Πεκάν» (εισφορά €6,75/ δεκάριο). Στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων οι Καρυδιές αναφέρονται ως μια καλλιέργεια. Ως εκ τούτου οι διαχειριστές φυτειών με Καρυδιές θα πρέπει εμπρόθεσμα να υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας μέσω της οποίας θα καθοριστεί το είδος Καρυδιών προκειμένου να υπολογιστεί η κατάλληλη εισφορά. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη Δήλωση Καλλιέργειας, τότε θα υπολογιστεί η εισφορά με βάση τα €13,50/ δεκάριο και σε περίπτωση ζημιών οι καλλιεργητές θα είναι κανονικά δικαιούχοι ενίσχυσης.

Δ) Ελιές: στον Νόμο αναφέρονται δύο είδη Ελιών: οι «Ελιές Επιτραπέζιες» (εισφορά €9,00) και οι «Ελιές για Λάδι» (εισφορά €3,15/ δεκάριο). Στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων οι Ελιές αναφέρονται ως μια καλλιέργεια. Ως εκ τούτου οι διαχειριστές φυτειών με «Επιτραπέζιες Ελιές» θα πρέπει εμπρόθεσμα να υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας μέσω της οποίας θα καταβάλουν το υπόλοιπο της εισφοράς μέχρι τα €9,00/ δεκάριο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη Δήλωση Καλλιέργειας για «Ελιές Επιτραπέζιες», τότε θα υπολογιστεί η εισφορά με βάση τα €3,15/ δεκάριο και σε περίπτωση ζημιών οι καλλιεργητές θα είναι κανονικά δικαιούχοι ενίσχυσης για την καλλιέργεια «Ελιές για Λάδι».

Ε) Φυλλοβόλα και Εσπεριδοειδή: στην περίπτωση που κάποιοι καλλιεργητές επιθυμούν να λαμβάνουν ενισχύσεις με βάση αποδόσεις ψηλότερες του μέσου όρου, και η κατάσταση των καλλιεργειών τους δικαιολογεί την ψηλότερη απόδοση, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας. Καταβάλλοντας ενίσχυση κατά 25% αυξημένη σε σχέση με την κατηγορία εισφοράς της αντίστοιχης καλλιέργειας, καθίστανται δικαιούχοι ενίσχυσης σε ψηλότερη απόδοση σε σχέση με τον μέσο όρο. Εάν δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα Δήλωση Καλλιέργειας, τότε ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα της φυτείας θα καταβληθούν ενισχύσεις με βάση τον μέσο όρο της αντίστοιχης καλλιέργειας.

Τελευταίες ημερομηνίες για υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας είναι οι εξής:
Μέσπιλα: 15 Μαρτίου *
Ρόδια, Λωτοί, Ακτινίδια: 15 Μαρτίου
Καρύδια: 15 Μαρτίου
Ελιές: 15 Μαρτίου
Φυλλοβόλα: 15 Μαρτίου
Εσπεριδοειδή: 15 Ιουνίου

*Νοείται ότι στην περίπτωση των Μεσπίλων, η καταληκτική ημερομηνία της 15/3/2020 παραχωρείται μόνο για την πρώτη χρονιά. Από την επόμενη χρονιά ως καταληκτική ημερομηνία καθορίζεται η 30 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Επιπρόσθετα, όσοι καλλιεργητές δενδρωδών καλλιεργειών δεν έχουν αιτηθεί για εκταρικές επιδοτήσεις στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για τα συγκεκριμένα τεμάχια, και προκειμένου να είναι δικαιούχοι ενισχύσεων σε περίπτωση ζημιών, θα πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας με βάση τα πιο πάνω χρονοδιαγράμματα. Η Δήλωση Καλλιέργειας στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό νόμιμης κατοχής της εκμετάλλευσης (Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Παραχωρητήριο έγγραφο) καθώς και αντίγραφο της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών. Νοείται ότι τα συγκεκριμένα τεμάχια για την τρέχουσα χρονιά, δηλαδή το έτος 2020, δεν θα είναι δηλωμένα στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ σε άλλο αιτούντα.

Για να είναι έγκυρη η Δήλωση Καλλιέργειας θα πρέπει να γίνει εμπρόθεσμα η καταβολή της οφειλής που αντιστοιχεί στις καλλιέργειες ως εξής:
- Με προπληρωμή της συνολικής εισφοράς κατά την υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας
- Με προπληρωμή κατά την υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας του ποσού που προκύπτει ως αυξημένη εισφορά, εάν και εφόσον προκύπτει αυτό. Το υπόλοιπο (βασικό) μέρος της εισφοράς θα αποκόπτεται με εκχώρηση αποκοπής από την επόμενη πληρωμή του ΚΟΑΠ. Σημειώνεται ότι σ’ αυτή την περίπτωση δεν θα καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης για το υπό αναφορά τεμάχιο ή τεμάχια στον αιτούντα εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις πιο κάτω διαπιστώσεις:

1. Ο αιτών δεν σημειώσει το αντίστοιχο Χ στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ, για αποκοπή των εισφορών του από την πληρωμή των εκταρικών επιδοτήσεων του.
2. Ο αιτών δεν υποβάλει ο ίδιος αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ.

- Για τεμάχια που ο αιτών δεν έχει υποβάλει αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων κατά το τρέχον έτος ή ανάλογα με τη χρονική περίοδο της υποβολής της Δήλωσης Καλλιέργειας, δεν έχει υποβάλει αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων το προηγούμενο έτος, με προπληρωμή της βασικής και τυχόν αυξημένης εισφοράς κατά την υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας.

Σε περίπτωση που υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας, αλλά δεν γίνει η πληρωμή της αντίστοιχης εισφοράς είτε μέσω του Τμήματος Γεωργίας, είτε μέσω του ΚΟΑΠ, τότε η οφειλή παραμένει αλλά ο καλλιεργητής αποκλείεται από οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου.
Η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, καθώς και η πληρωμή εισφοράς που σχετίζεται με αυτήν, είναι δυνατή μόνο στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, σε συγκεκριμένο προεκτυπωμένο έντυπο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.
Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας